Red Lionfish
Imfishi Yelibhubesi

© Johan Boshoff

Ligama lemndeni lelatiwako

Lionfish, Imfishi yelibhubesi

Ligama lelinye lelatiwako

Imfishiyeturkey, Imfishiyemlilo

Ligama lesayensi

Pterois

Linani

Ingangemashumi lasihlanu emasentimitha, silinganiso simashumi lamatsatfu emasentimitha.

Kutiveta

Yincenye yemaphiko lamise kwesikhokha moya bese timphiko tekucala tiyahlaba lekumele libhubesi lelinetinwele, noma kuligama nje. Libala lihluka ngelibala lelibubendze kanye nalelinsundvu lelinemandla nemalayini labheke etulu.

Satiso setintfo

Luhlobo lwema Pterois lifaka tilwane letiyimfica. Lokuhlabako kunaphoyizini, kepha akubulali. Tinelibala lekubhaca lelihle. Imfishi lengatfuseki malula babhukushi. Ivama kutfolwa ibhekise inhloko phansi ematjeni lanemibala uma iyaluka kudla. Itingela kudla kusihlwa, isebentisa timphiko tayo letilulekile kubamba tilwane ekoneni. Tisakateke kakhulu emantini lavulekile emifula/elwandle.

Kudla kwato

Tidla timfishi letincane, emashrimps kanye netinkhala.

Kusakata

Tivela ngekushisa/ngekubandza naselwandle lolusetindzaweni letishisako mhlaba wonkhe.

Tilwane letatiwko

Broadbarred scorpionfish/Spotfin lionfish (Pterois antennata)
Lionfish/Devil firefish (Pterois miles)
Radial scorpionfish (Pterois radiata)