Red Lionfish

© Johan Boshoff

Igama

Lionfish

Elinye igama ebizwa ngalo

Turkeyfish, Firefish

Igama lesayensi

Pterois

Ubungako

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi amahlanu, ubuncani bazo ziba masenthimitha amatjhumi amathathu.

Ikambiso Yokufanisa

Amalungu wesifubeni ethaya ngawo akheke njengesivuthela moya (fan) kanye nalelo lemhlana elinamathanjana amameva abonakala atshwaya umhlengo webhubezi, begodu kungakho iphiwe igameli. Imibalazo ihluka ukusuka kobovana, kanye nozotho owandileko bese kuba nemida evundlako emhlophe.

Ilwazi Elivamileko

Umkhakha wama-Pterois wakhiwe mihlobawo elithoba. Amevanana asemhlana la anetjhefu, kodwana angesiyingozi. Inesikhumba esinemibala emihle ekghona ukuzifihla ngawo. Mhlobo wefesi ezithhuleleko nengathuswa lula babantu abatjuzako. Kaneni inokutholakala iqalise ihlokwayo phasi hlangana namatjana ahlangana neemilo zemanzini izumana nokudla.
Izuma khulu ebusuku, ngokusebenzisa izitho ethaya ngazo zesifubeni ezivula zibe banzi ukwenzela ukuragelela ukudla ekhoneni. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Iphila ngokudla iimfesana ezincani, ama-shrimps kanye neenkala.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiyo yoke imihlobo yamalwandle womhlaba wezinga elipholileko kanye nelitjhisako.

Imihlobazo ejayelekileko

Broadbarred scorpionfish/Spotfin lionfish (Pterois antennata)
Lionfish/Devil firefish (Pterois miles)
Radial scorpionfish (Pterois radiata)