Rabbitfish
Imfishi Yalogwaja

© Johan Boshoff

Ligama lemndeni lelatiwako

Imfishi yalogwaja (Rabbitfish)

Ligama lelinye lelatiwako

Spinefoot

Ligama lesayensi

Siganidae

Linani

Ingangemasentimitha lamashumi lamane, silinganiso singemasentimitha lamashumi lamatsatfu.

Kutiveta

Tinemitimba lepatalele lesandingilizi nemlomo lochutjiwe. Umlomo muncane phindze ubukeke wente kushwaphana. Luphiko loluchubekako ngemuva/ngetulu, nematsambo ebudze bunye.
Luphiko lwasemsileni loluhlukanisekile. Libala livama kubamhlophe namtfubi lonansundvu lonemacashata noma longatfolakali kutsi unsundvu.

Satiso setintfo

Umndeni we Siganidae ufaka tinhlobo letimbili nemacembu lamashumi lamabili nesikhombisa etilwane. Ibitwa ngekutsi yimfishi yalogwajwa ngenca yekufana kwetimphumulo. Ematsambo anephoyizini. Titfolwa ngemacembu noma ngatimbili ngetulu kwematje, kakhulu emantini lashona kancane.
Tisebentisa ematinyo kubamba/kudonsa titjalo letincane ematjani. Tiyakhona kushintja libala natetentela kubhayizisa/kuyenga. Tiphitsitela ngekuhamba kwelilanga. Tisakateke emantini lavulekile elwandle/emifuleni.

Kudla kwato

Tidla titjalo letincane letindanda ngetulu kwemanti- tilwane letidla titjalo kuphela.

Kusakata

Tivela ku Indo-Pacific kanye nase Mediterranean.

Tilwane letatiwako

Coral rabbitfish (Siganus corallinus)
Foxface rabbitfish (Siganus vulpinus)
Whitespotted rabbitfish (Siganus sutor)