Rabbitfish

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Rabbitfish

Elinye igama ebizwa ngalo

Spinefoot

Igama lesayensi

Siganidae

Ubungako

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi amane, ubuncani bazo ziba masenthimitha amatjhumi amathathu.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba osipara owakheke njengeqanda, kanye nomlomo omude. Inomlonyana omncani kodwana ubonakala kwanga udosekile. Inelungu langemhlana eliqaqadako, begodu inamasasa alingana nalo. Umsilayo wakheke njengeforogo. Imibalazo ihluka ukusuka komhlophe kanye nosarulana begodu kuba namacatjhazana azotho nofana ubuzotho obuhlukahlukileko.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Siganidae wakhiwe mikhakhawo emibili kanye nemihlobo ematjhumi amabili nekhomba. Zibizwa nge-Rabbitfish ngebanga lokufana kwazo ngempumulo. Amasasazo anetjhefu eyingozi. Zitholakala ngemihlambi nofana ngazimbili hlangana neemilo zangemanzini, kanengi zitholakala emanzini angatjhingi khulu.
Zisebenzisa amazinyo ukukha nokuhlephula iimilo ezibizwa ngama-algae ukusuka ematjeni. Zikghona ukutjhugulula imibalazo ukwenzela ukuzifihla. Zitjhagala khulu emini. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Zimhlobo ophila ngokudla iimilo nofana utjani, khulukhulu obutholakala phasi esithomeni samanzi.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala emalwandle abizwa ngama-Indo-Pacific kanye ne-Mediterranean.

Imihlobazo ejayelekileko

Coral rabbitfish (Siganus corallinus)
Foxface rabbitfish (Siganus vulpinus)
Whitespotted rabbitfish (Siganus sutor)