Porcupinefish

© Johan Boshoff

Ligama lemndeni lelatiwako

Porcupinefish

Ligama lelinye letatiwako

Imfishi lephuphutsako, Imfishi yebhaluni, Imfishi yeglobe (Blowfish, Balloonfish, Globefish)

Ligama lesayensi

Diodontidae

Linani

Ingangemasentimitha lamashumi layimfica, silinganiso singemasentimitha lamashumi lamatsatfu nesihlanu.

Kutiveta

Umtimba uyindingilizi, uyangekuncipha ngasenhloko neluphiko lolusamsila noma loluseceleni kwemsila. Inhloko ivama kubayinkhulu kunalomtimba. Imigogodla mifisha noma midze emtimbeni wonkhe. Ematinyo makhulu nekubukeka ngatsi ngumlomo locijile. Libala liyehlukana-imvama linsundvu lokhanyako nalokumnyama noma nemacashata/emacabhacabha lamtfubi.

Satiso setintfo

Umndeni we Diodontidae ufaka tinhlobo letisitfupha kanye nemacembu etilwane letilishumi nemfica. Ibukeka kakhulu njenge Mfishiyepuffer, kepha lenematsambo/imigogodla. Ematsambo/imigogodla ingahlala ikhona noma ingasuka umatisencupheni.
Letinye tilwane’ imigogodla yato inephoyizini. Tingagcwalisa imitimba yato ngekubamba emanti. Tingakunika kuluma lokubuhlungu uma iphociwe. Titfolwa ematjeni, tiyabhaca ngekuhamba kwelilanga ngephansi kwemawa. Letinsikati tisakateka emantini lavulekile.

Kudla kwato

Tidla ema urchins, tilwane letinemtimba lolula, tipontji kanye netinkhala.

Kusakateka

Tivela ngetinhlobo tonkhe tekushisa/tekubandza naselwandle lolusetindzaweni letishisako mhlabawonkhe.

Tilwane letatiwako

Porcupinefish (Diodon hystrix)
Shortspine porcupinefish (Diodon liturosus)
Yellowspotted porcupinefish (Cyclichthys spilostylus)