Porcupinefish

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Porcupinefish

Elinye igama ebizwa ngalo

Blowfish, Balloonfish, Globefish

Igama lesayensi

Diodontidae

Ubungako

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi alithoba, ubuncani bazo ziba masenthimitha amatjhumi amathathu nahlanu.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba orondo, ovame ukurhunyela ukuyela ehloko kanye nelungeni lokuthaya elimsila. Ihloko ivame ukuba yikulu ukudlula umzimba. Umzimba woke wande ngamathanjana amafitjhani kanye namade. Inamazinyo amakhulu kanye nomlomo obumbeke njengewenyoni. Imibalazo ihluka khulu ukusuka kozotho okukhanyako kanye nomnyama nofana amacatjhazana asarulana.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Diodontidae wakhiwe mikhakhawo esithandathu kanye nemihlobawo elitjhumi nethoba. Zifana khulu nomhlobo obizwa nge-Pufferfish, kodwana zona zinamasasa ngemhlana. Amasasa la ahlala ajamile nofana ziwajamisa nazithuselweko. Amasasa wezinye zomhlobazo anetjhefu. Zikghona ukunabisa nofana zikhullise umzimbazo ngokuginya amanzi ngobunengi.
Iluma kumbi okubabazekako nayisilingekileko. Emini itholakala hlangana neemilo zangemanzini izifihlile ngaphasi kwamarholorholwazo. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla ama-urchins, molluscs, sponges kanye neenkala.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo ejayelekileko

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.