Longfins
Luphiko Loludze

© Johan Boshoff

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Longfins (Luphiko Loludze)

Ligama Lelinye Lelatiwako

Roundheads, Spiny basslets

Ligama Lesayensi

Plesiopidae

Linani

Ingangemasentimitha lamashumi lamabili, silinganiso singemasentimitha lalishumi nesihlanu.

Kutiveta

Timfishi letindze. Tinemehlo lamakhulu kanye nemilomo. Ngetulu kanye nasemuva etibunu tinetimphiko letindze kakhulu futsi ngalesinye sikhatsi tindze kwengca luphiko lwesisila. Imvelaphi yelibala ihluka kunsundvu noma luhlata losasibhakabhaka, ngalesinye sikhatsi liyakhanya. Emacabhacabha noma tigadla.

Satiso Setintfo Tonkhe

Umndeni we Plesiopidae ufaka tinhlobo letilishumi nakunye kanye nemacembu lamashumi lamatsatfu nesiphohlongo etilwane. Tibhaca emaweni/emiseleni noma ngephansi kwetintsashana letingephansi emantini ekuhambeni kwelilanga. Letinye tine ‘liso lelingasilo’ ngemuva kweluphiko lwangetulu/ngemuva kudida tilwane letitingelako. Tibukeka njengemfishi lesanyoka umatibhacise inhloko kucala emiseleni. Tivame kubonwa ngayinye ematjeni asemantini. Tisakake emantini lavulekile/elwandle.

Kudla Kwato

Tidla tilwanyana letitfolakala elwandle letincane kanye nemfishi.

Kusakata

Tivela ngatotonkhe tinhlobo tekushisa/tekubandza kanye nasendzaweni leshisako lenelwandle mhlabawonkhe.

Tilwane Letatiwako

Comet - Calloplesiops altivelis
Bluegill longfin - Plesiops corallicola
Whitespotted longfin - Plesiops nigricanas