Longfins

© Johan Boshoff

Igama Lomndenazo Elijayelekileko

Longfins

Elinye Igama Ebizwa Ngalo

Roundheads, Spiny basslets

Igama Lesayensi

Plesiopidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi amabili, ubuncani bazo buba masenthimitha alitjhumi nahlanu.

Ikambiso Yokufanisa

Mhlobo wefesi ede. Inamehlo nomlomo omkhulu. Isitho sokuthaya semhlana kanye naleso sangaphasi zide begodu kesinye isikhathi zidlula nomsilayo. Zibanemibala ehlukako efana nozotho, nofana ohlaza sasibhakabhaka, kesinye isikhathi ibanamacatjhazana akhanyako nofama amabala.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Plesiopidae wakhiwe mikhakhawo elitjhumi nanye kanye nemihlobazo ematjhumi amathathu nobunane. Zibhaqa hlangana namarholorholo nofana ngaphasi kwamaphadlhuka emini. Ezinye zazo zinelihlo elimamanga elingesiphundu ukwenzela ukudlhayeza ukudla ezikubambako.
Zifana nama-eels lokha nazibhaqako zithoma ngokufihla ihloko hlangana namarholorholo. Kesinye isikhahi zinokubonakala ngayinye hlangana neemilo zangemanzini. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iinlwanyana ezincani zangemanzini kanye neemfesana.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiyo yoke imihlobo yamalwandle wobujamo obufuthumeleko umhlaba zombelele.

Imihlobazo Ejayelekileko

Comet - Calloplesiops altivelis
Bluegill longfin - Plesiops corallicola
Whitespotted longfin - Plesiops nigricanas