Kuvala

© Dr Pia Addison Wineland 2016
A vineyard with mulch on the berm.
Kuvala ngulapho khona libala livalwe ngetitjalo letifile njengetihlahla, emacembe elitiya. Loku kwentelwa kutsi likhula lingakhuli kakhulu phindze nemanti angashi. Phindze kunciphisa kushisa emhlabatsini futsi kunciphise kugebhuka kwemhlabatsi. Imishini lemisha lefikako ijuba tihlahla ngemalayini.
Indlela yekuvala letsandvwa kakhulu tjani. Kuze kungamoshi imali, isebentiselwa lapho tihlahla tingakhuli khona. eSwartland lapho khona kulima kweliwayini kuhlangene nekulima kwembila tintfo letifile tihlala tikhona, ngalesinye sikhatsi tisentjetiselwa emalayinini etihlahla.
Letintfo letisentjetisela kuvala tiphindze tifakwe emhlabatsini kuze uvundze. Kuphindze kwente umsoco emhlabatsini. Liphenyo litfole kutsi lapho kunetintfo letivale umhlabatsi tifo netilwanyakatane atibi khona.

Translated by Thandokuhle Motha