Ukubuthelela

© Dr Pia Addison Wineland 2016
A vineyard with mulch on the berm.
Le yindlela yokumbesa lapho kutjalwe khona ngequbi lehlabathi (ngokwakhela kuhle ngaphasi komuthi nangaphaka kwereyi lomuthi) ngokusebenzisa ezinye nezinye iintjalo esele zifileko ezifana namakari, iingojwana, imitjhjana kanye isikhathi kanye namakelo wamadeirbe. Indlela yekambiso le isetjenziselwa ukulawula ukuzimilela kweemilo ezingakahloswa begodu nokunciphisaukulahlekelwa mamanzi amanengi ngokujuluka nofana ngokuphefumula. Ngale kwalokho, iyehlisa nomtjhiso wehlabathi beyinciphise nokurhurhuleka.
Iimbhratjhi ezitjha ezinziweko zokuphungula iimilwezi ngemareyini begodu nokurhatjha iququ etshutshurekileko. Indlela yokubuthelela iququ edume khulu ngeyokubuthelela amaqunga kanye notjani bebhali lefuyo. Ngebanga lokudura kwayo, kuvamise bonyana isetjenziswe kwaphela kilezo ezibuthakathaka emasimini. E-Swartland lapho kutjalelwa iwayini kuhlanganiswa nokutjalwa kweenthiro zamabele begodu amaqunga nofana iziqu zawo zisuke sele zikhona, kesinye isikhathi zisetjenziswa nemareyini wemithi. Abakhiqizi bamawayini abasebenzisi i-sawdust njengeququ ebuthelelwako njengombana ingehlisa i-pH yehlabathi.
Ukubuthelelokhu ngokukhamba kwesikhathi kungahlanganiswa nehlabathi ukwenzela ukuyinothisa. Ibuye ikhuphule ne-nokumb content yehlabathi ngokuthi kancani kancani iyitjhugulule begodu ikhuphule inani le-saprophytic fungi – ama-microorganisms aphila ngokudla izinto ezifileko kanye nokusiza ukuqova izinto ezibolako. Zibulala iinunwana kanye nokwanda kweminye imihlobo begodu irhubhululo lifumane bonyana inani elincani leentjhjabalalisi libakhona emasimi ngebanga lokubuthelelokho.

Translated by Johannes Nkosinathi