Kunakekela Indlu Yetilwane – Kushisa

© Glenneis Kriel

Kushintja kwesimo selitulu kungaba nemtselela kuloko lokufuyiwe, ikakhulu letilwane tigcinwa endlini. Kufaka ekhatsi kushisa kanye nekungena kwemoya.

Kushisa

Indlela indlu yetinkhukhu lekufanele ishise ngayo kuya ngalelo hlobo letinkhukhu, njenge lihlobo lelibitwa ngekutsi yi ‘naked necks’ lelikhonako kumelana nekushisa kancono kunaletinye tinhlobo. Kepha lelihlobo letinkhukhu lelibitwa ngekutsi yi ‘naked necks’ ayikhoni kumelana nemakhata, ngiko kumcoka kutsi ufuye lihlobo letinkhukhu lelitokhona kumelana nesimo selitulu saleyo ndzawo, ikakhulu ngabe letilwane titogcinwa ngaphandle.
Kushisa lokukahle kugcina tinkhukhu kuya ngelitulu laleyo ndzawo. Kepha tinkhukhu tekutsengiswa kushisa kwakhona kufanele kube 20°C kuya ku 24°C. Tinkhukhu tidla kakhulu natizama kutfola kushisa, emacandza kanye nekukhicita kuyatsikameteka nakushisa kakhulu.
Indlela lekufanele kushise ngayo etinkhukhwini letitsengiswako kuya nangekutsi setikhule kangakanani. Umtsetfo utsi ematjwele lanelilanga linye adzinga kushisa lokungu 34°C kutsi aphile kahle, emuva kwaloko kushisa kunganciphiswa kancane kancane onkhe malanga kuze kufike ku 20°C evikini lesine.
Akugcini nje ngekutsi balimi babeke letintfo letishisisako kutsi tifike emadvolweni ngebudze kepha kufanele bafuyi bahlale babukile kutsi tinkhukhu tihleli kahle yini. Tinkhukhu letiva emakhata titohlala ndzawonye tihlangane tentele kutsi tive kushisa, kepha letiva kushisa tiyahlala ngekuhlukana.

Nakubandza

 • Tinyenti tindlela tekushisisa letingasebentiswa, kungaba kusebentiswa kwagesi, tinkhuni nalokunye lokunyenti. Kufanele ubuke kutsi timali tivumela usebentise ini.
 • Nangabe lendzawo lofuyela kuyo iyabandza kuncono utsenge tinkhukhu letikhulile letitokhona kumelana nemakhata. Noma ubuke kakhe sikhatsi semnyaka lapho kungabandzi khona.
 • Nangabe kusebentiswa tindlu letijwayelekile, yenta siciniseko kutsi emafasitelo ayavalwa kungatongena emakhata.
 • Lendlu kufanelwe ingene kahle umoya khona kushisa kutongena undlu yonkhe. Kushisa lokushisa endzaweni yinye kwenta tinkhukhu tingakhuli ngekufana.
 • Lendlu kufuneka ivaleke kahle kwentele tintfo letingafuneki tingangeni

Kushisa Kwenta Tinkhukhu Tingakhuli Kahle

©Glenneis Kriel
Balimi banaleti ticwayiso kuvikela kushisa:
 • Kungenisa umoya kufuna kukhuphulwe kususa umoya loshisako dvute netinkhukhu. Loku kungentiwa ngekuvula emakhetsinisi endlini.
 • Letinkhukhu kufuneka tentelwe nemtfunti.
 • Letinkhukhu kufuneka tibe nemanti labandzako. Ngeke tiwanatse lamanti ngabe sekayashisa.
 • Kudla kungasuswa nakushisa kakhulu, kubuyiswe ngabe sekungashisi ngaphandle.
 • Tinkhukhu kufuneka tiniketwe kudla lokucinile hhayi lokukhipha litfuli kunciphisa kumosha
 • Kudla kufanele kube nemsoco kuze tinkhukhu tikhule kahle
 • Kubamba tinkhukhu kufanele kunciphiswe emini lapho lilanga lishisa khona kakhulu
 • Ungagcwalisi tinkhukhu kakhulu

Translated by Thandokuhle Motha