Ukulawulwa Kwamazinga Womtjhiso Walapha Kuhlala Khona Iinkukhu

© Glenneis Kriel

Ubujamo bezulu bungaba nomthelela omkhulu epilweni yenkukhu, khulukhulu lokha iinkukhu zibekelwa i-dusty mash ngendlini. Kubalwa ukutlhogonyelwa kwamazinga womtjhiso, umswakamo ukukhamba komoya kanye nokuwupholisa.

Amazinga Womtjhiso

Amazinga womtjhiso wezindlu zenkhukhu, angahluka ngokuya kwemihlobo yenkukhu, eminye imihlobo yenkukhu, efana nenkukhu zekalinege, zikghona ukujamelana namazinga aphezulu womtjhiso kunezinye iinkukhu. Abokalinenge ngakwelinye ihlangothi abakghoni ukujamelana namakhaza, njeke kunqhono ukukhiqiza iinkukhu ezifanelana nobujamo bezulu bebhoduluko lakho, khulukhulu lokha iinkukhu zizokubekwa ngaphandle.
Ubujamo bezulu obufaneleko bokubeka iinkukhu buya ngamazinga wobuswe. Iinkukhu zidla ukudla okunengi kodwana kufanele zibekwe emazingeni womtjhiso ohlangana kwamaphesenti ayi-20 kuya kwayi 24 yamaphesendi.
Iinkukhu zidla ukudla okunengi zilinga ukuzifuthumeza, ngama-degree adlula1 °C nangaphasi, lokha ikhwalithi yokukhiqizwa kwamaqanda nokudla kwenzeka ngendlela engakafaneliko amazinga womtjhiso nakakhuphukako.
Amazinga womtjhiso wezindlu zenkukhu zomtjhini aphakanyiswako, aya ngobudala bazo.Njengomthetho wazo zoke, amadzinyani anelanga akghona ukuphila lokha amazinga womtjhiso ayi -0,3 °C ilanga ngalinye, kuze kufike lapha afikelela ku-20°C ngeveke yesine.
Akukafanele bona ama-thermometers abesesibangeni esingafika emadolweni womuntu ukusuka phasi lokha nakumedwako nakutjhejwa amazinga womtjhiso eendaweni ezahlukeneko endlini zenkukhu.Kodwana abalimi kufanele batjheje iinkukhu zabo ukuze babone bona zizigedlile na.

Nakumakhaza

 • Nakumakhaza kungasetjenziswa imihlobo eyahlukahlukeneko ukukhuphula amazing womtjhiso kusukela egezini, irhasi, i-solar kanye nokubasa iinkuni.
 • Qabanga ngendleko nokutholakala kwesentjenziswa lokha uthatha isiqunto sokobana ufuna ukusebenzisa ini.
 • Nangabe indawo okhiqizela kiyo, imakhaza khulu, kungaba mqabango omuhle ukobana ufuye iinkukhu ezibekela amaqanda esele zizikulu ezizokukghona ukujamelana nomtjhisi.
 • Nangabe kusetjenziswa izindlu ezivulekileko, amafesidere angavalwa ngamarharideni ukwenzela bona indlu ihlale ifuthumele.
 • Kufanele kusetjenziswe ukungeniswa komoya ukwenzela bona umtjhiso urhatjheke indlu yoke.
 • Indawo yomkhiqizo ingaphungulwa ngokobana indawo yomkhiqizo isikwe ngekgarideni
 • Buildings should be insulated and sealed to prevent cold draughts.
 • Umakhiwo kufanele uvalwe ukukhandela isomiso esibangwa makhaza

Ukugandeleleka Ngokomkhubulo Okubangwa Mtjhiso Kuthinta Indlela Iinkukhu Zidla Ngayo

©Glenneis Kriel
I- Farmer’s Weekly inenyeleleliso ezilandelako ukurarulula umramro wokugandeleleka ngokomkhumbulo okubangwa mtjhiso
 • Ukungeniswa komoya kufanele kukhutjhulwe ukwenzela bona umoya otjhisako ungayi enkukhwini. Lokhu kungenziwa ngokobana kuvulwe amarhadeni ngendlini ezivulekileko nanyana kusetjenziswe amafeni
 • Nangabe iinyoni ngezikhiqizwe ngaphandle kokusetjenziswa kwamakhemikhali kufanele zithole umthunzi
 • Inyoni kufanele zithole amanzi aneleko amakhaza.Ngeze zawasela amanzi nangabe ayatjhisa
 • Ukudla kungasuswa lokha nakutjhisako, kuthi nasele kumakhaza kubuyiselwe
 • Ukudla kufanele kuvangwe nama-minerals nama-vitamin ukujamiselela amanzi eziwalobileko lokha naziphefumulako
 • Azingabanjwa iinkukhu phakathi kwemini lokha amazinga womtjhiso aphezulu
 • Aziphungulwe zingab izinengi endaweni yinye.

Translated by Busisiwe Skhosana