Kudu

© Roger de la Harpe

Ligama

Kudu or Greater Kudu (Tragelaphus strepsiceros)

Kutiveta Kwawo

Ema kudu aveta sitfombo lesicinile lesitfwa tinkhabi kutsi sikhulu, sidze, timphondvo letigwenjile letitsatsa umlandvo ngebudze lobungu 1.8. timphondvo tikhula tigcwale nase likudu linemnyaka lositfupha ngebudzala. Tinkhabi nato titsatsa umtimba lomkhulu kunetinkhomo.
Tinkhabi tingakala lokungaba ngu 300 kg ngebudze bemahlombe langu 1.4 m bese tinkhomo tikala 210kg nemahlombe langu 1.25m ngebudze. Sikhumba lesiphuti kuya ku mtfubi na nsundvu, limakwe ngemalayini lamhlophe emaceleni lagcame kahle ngekuma kwawo, bukhulu nemdvwebo. Amise kwa V ngasemuva kwemsila, kanjalo nangentasi kwentsamo ne sisu.

Kudla Kwawo

Njengesilwane lesiyaluka kudla, sidla etihlahleni letehlukene nemacembe etihlahla letimfisha letihlangene, titselo letititsandzako, emacembe laphuma kumabhonjisi, tihlahla letinetimbali netihlahla letigegeletele lesinye noma tihlahla letihlangene natikhona. Tihlahla letibanemanti njenge Spekboom kanye neNhlaba ayatidla.

Kwakhiwa/Kwentiwa

La Ningizimu Afrika sikhatsi sekuhlangana ngu Mabasa ne Nkhwenkweti. Kutalwa emva kwesikhatsi akukajwayeleki. Ngemaviki ekucala kusuka kulamane kuya kulasitfupha ematfole alala etindzaweni letifihlakele futsi ahlolwa bomake bawo nakatowapha kudla phindze awageze. Tinkhomo nematfole ato tenta emacembu tibe tine noma lishumi kulinye licembu.
Linye lelincane litalwa noma ngasiphi sikhatsi emnyakeni nakuya ngasekupheleni kwelihlobo emva kwekumitsa tinyanga letisikhombisa.

Kutiphatsa Kwawo

Imihlambi lengetulu kwemashumi lamabili ivame kuhlukana ibe macembu lamancane. Tinkhomo letincane tisala nabo make bato, kepha tinkhabi letincane tihlanganisa licembu lato natifika esigabeni sekukhula, kakhulu natineminyaka lemibili ngebudzala. Tinkhabi tihlala nemihlambi yaletinsikati nakusikhatsi sekuhlangana, kepha titsandza letinye tindzawo nakusikhatsi sekuhlangana. Kute indzawo lebakhona yetinkhabi, kepha tiyakhombisa umnyaka kube kukhula kubekwe ngendlela lekahle.

Indzawo Yato

Ema Kudu atsandza emahlatsi lamnyama, tindzawo letinetintsaba letinetihlahla, emahlatsi lanemanyeva lase Kruger National Park naku magame farms lase Mpumalanga, eMopane kanye nasemahlatsini lase Miombo lese Northern nase North-western Provinces, nemave lakhashane.

Lapho Atfolwakhona

Ema Kudu acitseke kakhulu eNingizimu Afrika, silwane lesatiwako etindzaweni tetilwane, tindzawo tetilwane letifihlekile letinemafami futsi tiyabaleka nakumafami lamanengi.

Luhla Lolutsetfwe

Latin: Tragelaphus Strepsiceros
Sisindvo (Sifazane): Emakhulu emashumi lamabili ema kg
Sisindvo (Silisa): Emakhulu emashumi lamabili nesihlanu sema kg
Sikhatsi lesimitsako: Tinyanga letisikhombisa nehhafu
Inombolo yaletincane: Litfole linye
Sisindvo sekutalwa: Lishumi nesitfupha sema kg
Order: Artiodactyla
Umndeni: Bovidae
Timphondvo: Likhulu nemashumi lamabili nesihlanu sema cm

Spoor Description

Tindze futsi ticijile kunaleto te Nyala, tiyafana ngebudze kuleto te Ngongoni yesiganga leluhlata sasibhakabhaka, kepha atikavuleko. Tisiphohlongo kuya kumfica ngebudze.