Kudu
Tholo

© Roger de la Harpe

Liena

Tholo goba Tholo ye kgolo [Tragelaphus strepsiceros]

Ponalo

Tholo e bontšha phapano kudu gare ga tše tshadi le tše tona e kgona manaka a magolo, telele a ma spiral, a kala botelele ba go lekana le dimetere tše 1.8. Manaka a kgona go gola go fihla botelele ba go tlala ge di na le megwae ye selela. Bulls le tšona di gola ka go fetiša dikgomo. Dipoo di kala boima ba go lekana le dikhilometere tše 300 le magetla a go kala botelele ba go lekana le dimetere tše 1.4 gomme kgomo e kala boema ba dikhilometere tše 210 le magetla a go lekana le dimetere tše 1.25.
Ka thoko e na le me mmala yo sootho wa go ba le bosetlha le methalo ye mešweu ye mekoto ka bogolo ka thoko. E na le sebopego sa V mo phatleng le marothontho a mašweu mo morebeng. Meriri ya yona e thoma ka morago ga hlogo go fihla moseleng le tlase ga molala go fihla mpeng.

Dijo

Ke phoofolo ya go phela ka go ja mehlare, dija mehlare ya go fapana ya swana le mohlašana ya matlakala, dienywa, dikgopa, matšoba le matšoba a go mela ka tlase ga mme ge a le gona. Boreledi bjalo ka Spekboom le Aloes le tšona di a jewa.

Pelego

Mo Afrika Borwa nako ya go rua e direga ka kgwedi ya Aporele to May. Moraga ga sehla pelego ga e diragala ka sekeng. Morago ga dibeka tša mathomo, tše selela, tše nnyane di a patlama go iphetlha e be bo mme ba tšona bat la go di elela. Tše kgola le bana ba tšona ba hloma sehlopha sa go ba le palo ye nne goba lesome.
E tee e belegwa nako ye ngwe le ye ngwe gare ga ngwaga ka ntlhora nakong ya selemo morago ga nako ta go gola ya dikgwedi tše šupago.

Mokgwa Boitshwaro

Magoma a go feta masomepedi a na le go pharoga ka dihlopha tše nnyane. Bana ba šala le ka gare ga diyuniti tša bomme ba bona, e fela young bulls ba hloma dihlopha tša batho ba noši ge ba fihla nako go kgona thobalano, gatšhi ka ngwaga wa bobedi. Bulls dikgokaganya le magomo a tshadi ka nako ya go rua e fela ge e se nako ya go rua di rata go phela mefelong a mangwe. A gona sekgoba gare ga bulls, e fela di bontšha tšofalo gomme bogolo bo eletša hierarchies.

Lefelo

Tholo e rata mašokeng a kikitlanego, mafelo a sethokgwa, thabeng open Knobthorn woodlands kua Kruger National Park le dipolase tša game kua Mpumalanga, Mopane le Miombo woodlands ya Northern le North-Western Provinces, gape le mafaseng a mangwe.

Moo Di Hwetšago Gona

Dotholo di patlaladitšwe mo Afrika Borwa, game animal of game reserves ya tlwaelego, dipolase tša private game farms gape dihwetšaga dipolaseng tša go tsebegala.

Dipalopalo Tsa Bohlokwa

Leina la Latin: Tragelaphus Strepsiceros
Boemo ba tše tshadi: Dikhilometere tše 200
Boemo ba tše tona: Dikhilometere tše 250
Nako ya go gola: Dikgwedi tše 7,5
Palo ya tše nnyane: 1
Boemo bja pelego: Dikhilometere tše lesome selela
Mohuta: Artiodactyla
Lelapa: Bovidae
Manaka: 125 cm

Pelego

E tee e belegwa nako ye ngwe le ye ngwe gare ga ngwaga ka ntlhora nakong ya selemo morago ga nako ta go gola ya dikgwedi tše šupago.

Motlhala Wa Maoto a Yona

Ke tše telele e bile di na le sebopego sa go šupa godimo fo festiša Nyala, e fela di swana le dikgokong ka botelele.