Kingfish

© Johan Boshoff

Ligama lemndeni lelatiwako

Kingfish

Ligama lelinye lelatiwako

Travelies, Jacks

Ligama Lesayensi

Carangidae

Linani

Ingu 1,7 m, silinganiso singemasentimitha lamashumi lasikhombisa.

Kutiveta

Inelilayini lelitsintsa likona, tinemitimba lebumbene. Inemsila lohhukako. Sisekelo salomsila sincama kakhulu. Limuva layo lelinelilayini likhule laba sigogo (sivikelo semgogodla). Inelibala lelisiliva nelitsambo/liphiko lelehlukile noma emacashata/emacabhacabha.

Satiso sebantfu bonkhe

Umndeni we Carangidae ufaka tinhlobo letimashumi lamatsatfu nakutsatfu kanye nemacembu lalikhulu nemashumi lamane. Incumbi yato tigcwele emantini lavulekile/elwandle. Timfishi letiphangisako natitingela, titfolwa ekugcineni kwematje. Letinye talemindeni tigubha esihlabatsini natifuna kudla. Ngalesinye sikhatsi tivela ngetinombolo letinkhulu bese tihamba libanga lelidze. Timfishi letinsikati ngutona titfolwa emantini lasendzaweni levulekile/elwandle.

Kudla kwato

Tidla kakhulu timfishi, ngalesinye sikhatsi tidla tilwane letinemitimba lelula kanye netilwane letite imigogodla.

Kusakata

Tivela eAtlantic, Indian nase Pacific Ocean.

Tilwane letatiwako

Bigeye kingfish (Imfishi yeliso lelikhulu) - Caranx sesfasciatus
Bluefin kingfish (Imfishi yelitsambo/luphiko loluluhlata sasibhakabhaka) - Caranx melampygus
Giant kingfish (Imfishi Lenkhulu) - Caranx ignobili