Kingfish

© Johan Boshoff

Igama londenazo ekijayelekileko

Kingfish

Elinye igama elijayelekileko

Travelies, Jacks

Igama lesayensi

Carangidae

Ubukhulu

Ingakhhula ngemitha yinye nekhomba, ubuncani bazo ziba masenthimitha amatjhumi alikhomba.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba onemida ehlelekileko kuthi emahlangothini upatalele. Inomsila obumbeke njengeforogo. Isithomo somsilayo simatsikana khulu. Incenye esemhlana amahlangothaya amile abumbeka amathanjana ahlabako. Inombala osiliva kodwana izitho ethaya ngazo zibe namacatjhazana wombala ohlukileko.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Carangidae wakhiwe mikhakhawo ematjhumi amathathu nantathu kanye nemihlobazo elikhulu namatjhumi amane. Inengi lazo zizwana nomhlobo welwandle elivulekileko. Zimhlobo oburhaba khulu ekuzumeni, zivamise ukutholakala encenyeni yesiphetho seemilo zemanzini. Eminye yemindenazo irhubha esandeni ukuthola ukudla. Kesinye isikhathi zitholakala ngemihlambi emikhulu begodu zikhamba ibanga elide. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla khulu ezinye iimfesi, kesinye isikhathi zidla ama-molluscs kanye neenlwanyana zomhlobo onganamgogodlha.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala emalwandle we-Atlantic, Indian kanye ne-Pacific oceas.

Imihlobazo ejayelekileko

Bigeye kingfish (Caranx sexfasciatus)
Bluefin kingfish (Caranx melampygus)
Giant kingfish (Caranx ignobilis)