Gurnards

© Johan Boshoff

Ligama lemndeni lelatiwako

Gurnards

Ligama lelinye lelatiwako

Sea robins

Ligama lesayensi

Triglidae

Linani

Ingangelimitha linye, silinganiso sengangemashumi lamane emasentimitha.

Kutiveta

Inhloko yayo isikwele lesikhulu bese iyangekuncipha ngasemsileni. Ematsambo langaphambili anemilayini lemibili -mitsatfu leyehlukene. Imibala imphunga kakhulu bese imnyama emtimbeni nelibala leliluhlata losasibhakabhaka lelikhanyako ngasekugcineni kwematsambo langasemabeleni.

Satiso Sebantfu Bonkhe

Umndeni we Triglidae ufaka tinhlobo letilishumi nakune kanye nemacembu lalikhulu. Tiyaluka ngetulu. Lamalayini langasemabeleni asetjentiselwa kudla. Tingakhkha umsindvo wemadramu ngalamasaka ato labhukusha ngawo. Ngalesinye sikhatsi tibonakala ‘tindiza’ ngetulu kwemanti umatiphazanyiswe yimikhumbi. Loku kwentiwa ngekuvula timphiko. Tihlala emantini lavulekile.

Kudla Kwato

Tidla kakhulu tilwanyana letinemitimba lelula kanye netilwane letincane taselwandle.

Kusakata

Tivela ngatotonkhe tinhlobo tekushisa/tekubandza nasetindzaweni letinelwandle letishisako mhlaba wonkhe.

Common species

Bluefin gurnard - Chelidonichthys kumu
Flying gurnard - Dactylopteridae orientalis
Tub gurnard - Trigla lucerna