Gurnards

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Gurnards

Elinye igama ebizwa ngalo

Sea robins

Igama lesayensi

Triglidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe yimitha yinye, kuthi ezincani zibe masenthimitha amatjhumi amane.

Ikambiso Yokufanisa

Inehloko ematsikana begodu inamahlangothi alinganako nevame ukurhunyela ukuyela emsilenayo. Izitho zayo zokuthaya zaphambili esifubeni zihlukaniseke nemisebe emibili ukuya kemithathu ngephambili. Imibalazo ivame ukuba ngomlotha kanye nonzima emzimbeni kanye namabala ahlaza esiphethweni sayo ezithweni ethaya ngazo zaphambili.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Triglidae wakhiwe mikhakhawo elitjhumi nane kanye nemihlobazo elikhulu. Zimhlobo ohlala phasi esithomeni samanzi. Imisebazo ephambili izisiza khulu ukulandelela ukudla. Ikghona ukwenza itjhada elizwakala njenge sigubhu ngokusebenzisa incenyayo ethaya ngazo, kesinye isikhathi zinokubonwa ziphaphela ngaphezu kwamanzi khulukhulu lokha nayibona iinkepe. Lokhu ikwenza ngokuthi inabise izitho ethaya ngazo.

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla khulu ama-molluscs kanye nezinye iinlwanyana zangemanzini.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo ejayelekileko

Bluefin gurnard - Chelidonichthys kumu
Flying gurnard - Dactylopteridae orientalis
Tub gurnard - Trigla lucerna