Grunts

© Johan Boshoff

Ligama lemndeni lelatiwako

Grunts / Rubberlips

Ligama lesayensi

Haemulidae

Linani

Ingemasentimitha lamashumi layimfica, silinganiso singemasentimitha lamashumi lamatsatfu.

Kutiveta/Kutichaza

Inenhloko lenkhulu kanye nencenye yemtimba lecala ngephansi kwenhloko, iyengekuncipha ngasemsileni lojutjiwe. Tindzebe temlomo tinkhulu kantsi futsi ngutona tibonakalaa kahle. Imibala iyehluka kucala ku siliva -mphunga kuya kumtfubi lonemalayini laluhlata losasibhakabhaka.

Satiso Sebantfu Bonkhe

Umndeni we Haemulidae ufaka tinhlobo letilishumi nesikhombisa kanye nemacembu lalikhulu nemashumi lasihlanu. Leligama lelatiwako liyinzuzo kusuka emsindvweni lowentiwa kugaya kwematinyo angetulu newangaphansi. Titfolwa emkhatsini wemanti etikolweni letinkhulu.
Lining/incumbi yebatingeli labayaluka ebusuku. Tiphindze titfolwe emifuleni levulekile. Letincane takhona titfolwa elukhuleni, ngalesinye sikhatsi tibhukusha ngendlela yeligagasi. Imibala yaletincane ihluka kakhulu kunaleyo yaletindzala. Titsandza lwandle loluvulekile.

Kudla Kwato

Tidla tilwanyana letite imigogodla letindandza ngetulu kwelwandle letifana nema shrimps, tinkhala kanye netibungu.

Kusakata/Kuhambisa

Tivela ngatotonkhe tinhlobo tekushisa/tekubandza letisetindzaweni letishisako letinelwandle mhlabawonkhe.

Tilwane Letatiwako

Harlequin sweetlips - Plectorhinchus chaetodonoides
Oriental sweetlips - Plectorhinchus vittatus
Whitebarred rubberlips - Plectorhinchus playfairi