Grunts

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Grunts / Rubberlips

Igama lesayensi

Haemulidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe masemthimitha amatjhumi alithoba, kuthi ezincani zakhona zibe masenthimitha amatjhumi amathathu.

Ikambiso Yokufanisa

Inehloko ekulu kanye nencenye esuka entanyeni elumbana nomgogodlha ekulu, kuthi ukuyela esiphethweni somsilayo irhunyele. Iinencenye zomlomo ezikulu begodu ngizo efaniseka lula ngazo. Imibalazo ihluka ukusuka kosiliva okurhanyazelako oqarheke ngomlotha ukuya kosarulana kanye nemida ehlaza sasibhakabhaka.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Haemulidae wakhiwe mikhakhawo elitjhumi nekhomba kanye nemihlobazo elikhulu namatjhumi amahlanu. Igama layo elijayelekileko lisuselwa etjhadeni elenziwa mazinywayo wangenzasi newangaphezulu nayihlafunyako. Zitholakala ekabeni yamanzi ngomhlambi omkhulu.
Kanengi zizuma ukudla ngomnyama ebusuku. Ziyatholakala nangeqadi kwamanzi. Amadzinyananazo atholakala hlangana neemilo zangemanzini, kesinye isikhathi athaya ayaphasi phezulu. Imibalazo ihluka khulu kunalezo ezidala. Zimhlobo obekelelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iinlwanyana zomhlobo onganamgogodlha ezifaka hlangana iinkala, imizoka kanye nama-shrimps.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wezinga elifuthumeleko kanye nelitjhisako.

Imihlobazo

Harlequin sweetlips - Plectorhinchus chaetodonoides
Oriental sweetlips - Plectorhinchus vittatus
Whitebarred rubberlips - Plectorhinchus playfairi