Gobies

© Johan Boshoff

Ligama lemndeni lelatiwako

Gobies/Triplefins

Ligama lesayensi

Gobiidae

Linani

Ingangemasentimitha lamashumi lamatsatfu, silinganiso singemasentimitha lasihlanu.

Kutiveta

Tincane, tinemtimba lomudze loncama kanye nehloko lenkhulu, umtimba yangekuncipha ngasemsileni. Inemehlo lamakhulu langetulu kwenhloko. Letinye tinakotini etindzaweni letehlukene letisenhloko. Imibila iyehlukana kakhulu kusuka kunsundvu locinile kanye namphunga kuya mtfubi logcamako, luhlata losasibhakabhaka nasiliva.

Satiso Sebantfu Bonkhe

Umndeni we Gobiidae ufaka tinhlobo letimakhulu lamabili nelishumi kanye nemacembu latigidzi telikhulu nemakhulu lasiphohlongo. Ngumndeni lomkhulu wetimfishi tasemantini. Letinye taletinhlobo tinematsambo lahlanganisiwe lasetjentiswa kubamba emathe laligugu asemantini. Titfolwa tiphumule ematjeni lamakhulu noma kulawo lamahle lamibalabala. Emacandza ajomelelwe/anamatseliswe etulu kwencenye lemilako kulemfishi. Leletindvuna tibukela/noma tiyawagadza kuze kufike sikhatsi sekuchobosela ikakhulu emva kwemalanga lambalwa.

Kudla Kwato

Tidla tilwane letincane letite ematsambo/umgogodla kanye netilwanyana netitjalo letindandza ngetulu kwelwandle naletimila/hluma emantini noma celeni kwemanti.

Kusakata

Tivela ngetihlobo tonkhe tekushisa/tekubandza kanye netindzawo letishisako letinelwandle mhlabawonkhe.

Tilwane letatiwako

Fire goby - Nemateleotris magnifica
Seawhip goby - Bryaninops yongei
Pennant glider - Valenciennea strigata