Gobies

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Gobies/Triplefins

Igama lesayensi

Gobiidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi amathathu, ezincani zazo ngezimasenthimitha amahlanu.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba omude, ihloko ekulu kuthi ukuyela emsileni umsila urhunyele. Amehlo makhulu begodu aphezu kwehloko. Ezinye zazo zenizitho eziziindevu eendaweni ezihlukileko zehloko. Imibalazo ihluka ngokubanzi ukusuka kozotho okumthuthu ukuya kosarulana, ohlaza kanye nosiliva.

Ilwazi Elivamileko

Umdeni wama-Gobiidae wakhiwa mikhakhawo emakhulu amabili netjhumi kanye nemihlobazo eyi-1 800. Kumndeni omkhulu kiyo yoke yeemfesi. Eminye yemikhakhawo inezitho zokuthaya eisebaleni ezibambeneko begodu zizisebenzisela ukubambela eembilweni zangemanzini. Zitholakala zikakarele emadwaleni nofana eemilweni zangemanzini. Amaqandazo ahlonywa phasi. Eziduna ziwalusa ukufikela lapho aqoqosela khona – nekuvame ukuba malanga ambalwa.

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iinlwanyana ezincani zomhlobo onganamgogodlha kanye nalezo zeemilweni zangemanzini ama-planktonic algae.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo ejayelekileko

Fire goby - Nemateleotris magnifica
Seawhip goby - Bryaninops yongei
Pennant glider - Valenciennea strigata