Flounders

© Johan Boshoff

Ligama lemndeni lelatiwako

Flounders

Ligama lelinye lelatiwako

iFlounder yeliso langasencele

Ligama lesayensi

Bothidae

Linani

Inganga 1,5 m, silinganiso singemashumi lamane ema sentimitha.

Kutichaza

Inemtimba lopatalele nemehlo ayo lamabili lasendzaweni yinye, avame kubangesencele. Ematsambo langasesiswini madze. Ematsambo langasemgogodleni kanye nasetibunu akachubeki nalawo lasetulu kwemgogodla. Imibila iyehluka. Iyakhanya nemacashata lamnyama, ngalesinye sikhatsi inemacashata laluhlata sasibhakabhaka. Tingawutshintja umbala natentela kubhaca.

Satiso Sebantfu Bonkhe

Umndeni we Bothidae ufaka tinhlobo letilishumi nakutsatfu kanye nemacembu lalikhulu nelishuminesitfupha. Ema Flounders atalwa anemehlo kutotimbili tindzawo, kepha bese ayasuka ayangesencele umasekahleti lapho ahleti khona. tehlukile kunato tonkhe timfishi letipatalele ngematsambo ato lamakhulu lagobekako kanye nemabala ayo labonakalako. Tindanda ngetulu. Tibhaca esihlabatsini kwentela kubhayizisa tilwane letinye. Tihlala emantini lavulekile njengelwandle nemifula.

Kudla Kwato

Tidla lingetulu lwetilwane letincane letite umgogodla kanye nemfishi.

Kusakata

Tivela ngetindlela tonkhe, letishishisa naletibandzako kanye nasetindzaweni letinelwandle letishisako mhlaba wonkhe.

Tilwane letatiwako

Leopard flounder (iFlounder yemabala) - Bothus pantherinus
Peacock flounder - Bothus mancus