Flounders

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Flounders

Elinye igama ebizwa ngalo

Left-eyed flounders

Igama lesayensi

Bothidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe yimitha yinye nahlanu (1,5m), zaziwa ngokuba masenthimitha amatjhumi amane.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba osipara kuthi amehlwayo womabili abesehlangothini, avame ukuba ngesinceleni. Izitho ethaya ngazo zesifubeni zilulekile. Kuthi lezo zemuva kanye nalezo ezisesithweni sokukhipha uthuvi aziqaqadi nalezo zemhlana. Imibalazo ihluka ukusuka embaleni okhanyako kanye namacatjhazana amnyama, kesinye isikhathi kuba nohlaza sasibhakabhaka. Ikghona ukutjhugulula umbala ukwenzela ukuzifihla.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Bothidae wakhiwe mikhakhawo elitjhumi nantathu kanye nemihlobo elikhulu netjhumi nesithandathu. Amadzinyanazo azalwa anamehlo emahlangothini womabili, kodwana avele atjhidele ngesinceleni nasele kumile isikhumba sangaphasi.
Ihlukaniseka ivele ebaleni ngezitho ethaya ngazo ezisesifubeni kanye namacatjhazana abonakala khudlwana. Zimhlobo ohlala phasi esithomeni selwandle. Nazifuna ukubamba ukudla zizifihla esandeni. Zimhlobo obekelelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Zizidlela iinlwanyana ezincani ezinganamgogodlha phasi esithomeni selwandle kanye nezinye iimfesi.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo ejayelekileko

Leopard flounder - Bothus pantherinus
Peacock flounder - Bothus mancus