Flagtails

© Johan Boshoff

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Flagtail

Ligama lesayensi

Kuhliidae

Linani

Tingaba mashumi lasihlanu ngemasentimitha, silinganiso sato ngemashumi lamabili emasentimitha.

Kutichaza

Tincane, phindze tinemtimba lopatalele. Luphiko lwemsila lingatsi lijubekile/lehlukene kabili nelibala lelimhlophe nalokumnyama kiyo, linika lemfishi leligama layo. Timphiko letisetulu tinekumisa kwa ‘V’ loshonako. Tigogo tayo tigocana tigegelete loluphiko kanye nangasemuva etibunu. Tivama kuba nelibala leliyisiliva.

Satiso Sebantfu Bonkhe

Lomndeni we Kuhliidae ufaka luhlobo lunye kanye nemacembu lasiphohlongo etimfishi. Tivela etikolweni nasetindzaweni letisurgey ngelilanga. Titfolwa etindzaweni letinemanti lashonako noma emantini lamasha. Letincane takha/tenta emacembu lamancane futsi ngalesinye sikhatsi titfolwa ematjeni lanematje. Tidla ebusuku. Timfishi letinsikati letibaselwandle lelivulekile.

Kudla Kwato

Tidla mahhala tilwane letincane taselwandle letibhukushako.

Kusakata

Tivela ngetinhlobo tonkhe letishisako/letibandzako kanye nasetindzaweni letishisako letinelwandle mhlabawonkhe.

Timfishi letatiwako

Barred flagtail (Kuhlia mugil)
Flagtail (Prochilodus sp)