Flagtails

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Flagtails

Igama lesayensi

Kuhliidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi amahlanu, kodwana zijayeleke ngokuba masenthimitha amatjhumi amabili kwaphela.

Ikambiso Yokufanisa

Yincani begodu amahlangothi womzimbayo apatalele. Umsilayo ethaya ngawo uhlukaniseke kabili njenge forogo waba nombala onzima nofana itshwayo elimhlophe phezu kwawo, nekukulapho igama lawo lisukela khona. Isitho ethaya ngaso semuva sibanzi ngendlela ephezulu. Isitho sokuthaya semuva kanye nesiseduze kwaso simbeswe sikhumba esimarhwarhwa. Zivame ukuba nombala osiliva nofana orhanyazelako.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Kuhliidae wakhiwe mkhakhawo owodwa kanye nemihlobawo ebunane. Emini zihlala ngomhlambi eendaweni ezingaphandle kwelwandle lapho amanzi ajika khona. Zitholakala lapho ilwandle lingatjhingeli khona nofana emanzini ahlwengekileko. Amadzinyanazo akha iinqhenyana begodu kesinye isikhathi atholakala emadwaleni wemanzini. Zidla ebusuku. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iinlwanyana zangemanzini ezithayako.

Ukusabalala Kwazo

Ukusabalala Kwazo

Imihlobazo ejayelekileko

Barred flagtail (Kuhlia mugil)
Flagtail (Prochilodus sp)