Dokotela Peter Magubane Uveta Kugcilatwa Kwemntfwana

© David Meyer-Gollan

‘Ngaphandle kwe Mfundvo, Kute Longakwenta!’

Dokotela Peter Magubane wafika eSoweto ahamba ngetindlela letingakacondzi tasemuva. Peter ugubulundla letintsatjana tetikrebhu kanye nemabala emalahle lanebantfwana labasebancane labasebentako. Bukhona bakhe buyevakala. Wona loyomndlandla lowamenta waveta sento lesibi sekuhlukunyetwa kueyo minyaka uyachubeka futsi umenta afune kuhlupheka kwanamuhla. Dokotela Peter Magubane wangena endzaweni yetikrebhu eSoweto. Ngemangcwabo lagcwele tinsimbi.

Ematinyo lamakhulu lakhonkile lasemoyeni. Magubane ufunana nalabafana labancane labasebenta lapho. Bashiya sikolwa bayohola imali lencane lengangemarandi lasihlanu ngelilanga badobha phindze batsengise letinsimbi letindzala. ʹ liningi labo lidlala kubaleka, futsi abavisisi bumcoka bemfundvo,’ uyazama kuchaza lesimo lesihlangahlangene.

Magubane uvame kwecela ekusebentiseni ikhamera yakhe kwentela kusita bantfu lakabatsatsa titfombe. Eminyakeni lehambile usitile ngekuhlanganisa labaningi lababaleka kanye nebatali babo.

Wachaza kutsi angeke angene baze, ʹ Baye kuye ʺMadala! Madala!ʺ bayangimemeta, ʺNgifuna kuya ekhaya. ʺ Basihlanu kulabo labamashumi lamatsatfu nesihlanu bafana nemantfombatana lakabasitile sebabuyele esitaladini.

Kusitakala neKuphuya

Ufika endzaweni lelandzelako yekuma. Kungaphandle kwesinkotiyela futsi phakatsi kwenhlitiyo yelibala lemalahle eJabulani. Tintsaba letidla lubhedvu letinetincetu letihliselana umoya letivimb lokugegelete umhlaba. Emabhilidi lakhiwa ngaphandle kwemtsetfo enta emakhaya ahlale kabuhlungu kumatje lamancane lamaningi.

Make losasemncane uneke timphahla letikhanyako elayinini, abe umntfwana wemfana adlala edzakeni. Emahhoko etinkhukhu agcwele yonkhe indzawo kanye netinkhukhu letimbalwa letenta umsindvo letigijima ngendingilizi. Liphunga lelimunyu leligcwele emoyeni. Kucala ekuphumeni kwelilanga ekuseni, insha ifaka emalahle lasindzako encoleni yetimbongolo latfulwa ngesheya kwe Soweto.

Ngesikhatsi sasebusika emafu asetikomplazi avalwe yimililo yemalahle. ʹ Kufutfumele lapha futsi banemitfunti. ʹ Magubane wabuka ngelifasitelo. Basitakele futsi Baphuyile, inkinga lenkhulu lebhekene nalabantfwana namuhla uva ngatsi, Ngaphandle kwekungabata, yimfundvo, Ngaphandle kwemfundvo, kute longakwenta!ʹ indvodza lecinile iyambona lomtsatsi titfombe. ʹNgumunye webafana bami, ʹ Magubane wajabula.

ʹ Usebente lakimi iminyaka leminingi.ʹ Kucacile kutsi lomfana lamushutha ngemnyaka wa 1970 ulisango lakhe kulensha yemalahle yanamuhla. Uyentile imitamo yakhe, ngakoke ushiya lendzawo yekubhaca uya etitaladini tase Zola, lapho khona bantfwana lesebabakhudlwana bahlobisa tindzawo tekuphumulela naseceleni kwemigwaco wasebe wengca umfati lobekafuca situlo lesiyincola ngasencele semgwaco.