Devil's Thorn
Linyeva Lasathane

© Shem Compion
Devils Thorn.

Ligama

Devil Thorn (Linyeva Lasathane) noma Boot Protectors

Ligama Lelathini

Dicerocaryum senecioides

Inchazelo

Ngumutsi lomncane wemnyaka lodonsa emahlanga. Emacembe ehlukile futsi anematinyo; timbale tiphinki losa lukhwebeleti ngelibala futsi imise kwelicilongo.

Indzawo

Lesitjalo noma lembali itfolwa eNingizimu Afrika, Malawi, Botswana, Mozambique kanye nase Zimbabwe.

Inhlanyelo

Tinhlanyelo tibanjwe endzaweni yato lepatalele lehlala tinhlanyelo letinatimbili tintfo letikhombe etulu.