Devil Ray

© Johan Boshoff

Ligama

Devil ray

Ligama lemndeni lelatiwako

Devil ray

Ligama lato lelinye

Bonnet, Smooth-tail, Mobula, Bull, Cownose

Ligama Lesayensi

Mobula kuhlii

Linani

Tingemashumi lasihlanu emamitha

Kutichaza

Sakhiwo semhlatsi wangephansi ngasenhloko kanye nekuma kwemtimba lokufana nekwe kite kanye nemsila lomudze loncama. Imnyama ngetulu netindzawo letinye letihlanganako letimhlophe. Umlomo lohlanganako ngetulu. Inhloko yincane.

Satiso Sebantu Bonkhe

Lomndeni we Myliobatidae ufaka tinhlono letisikhombisa kanye nemacembu lamashumi lamane nakubili. Mancane kunalowo we Manta ray. Kuma kwemlomo nako kwehlukile. Tingakha tikolwa letinkhulu. Phindze ayabonakala kutsi angaphuka. Sisila simfisha kunemtimba. Titingelelwa sikhumba/sigogo sato, inyama, umgumugumu kanye neliplede lekucenga/kucwenga. Emacandza lachobosela ngekhatsi kwemtimba wemfishi. Letincane titalwa setikhulile.

Kudla Kwato

Tidla tisefo. Kudla kufaka titjalo netilwane letincane letindanda ngetulu kwemanti kanye netibungu tetimfishi.

Kusakata

Tivela ngatotonkhe tindlela tekushisa/tekubandza kanye nasetindzaweni letishisako letinelwandle mahlabawonkhe.