Devil Ray

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Devil ray

Ezinye zakwabo

Bonnet, Smooth-tail, Mobula, Bull, Cownose

Igama lesayensi

Mobula kuhlii

Ubukhulu

Ingakhula beyibe mamitha amahlanu.

Ikambiso Yokufanisa

Isakhiwo sehlokwayo ngesinamahlangothi womabili wamathambo womhlathi kanye nomzimba owakheke njenge-kite begodu inomsila omude nomatsikana. Inombala omnyama encenyeni ephezulu yomzimba kanye nomhlophe kephasi emathunjini. Umlomo useduze nencenye yamathumbu. Inehloko ematsikana.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Myliobatidae wakhiwe mikhakhawo elikhomba kanye nimihlobo amatjhumi amane nambili. Nokho zincani kunomhlobo obizwa nge-Manta ray. Umlomayo otholakala kokuhlukileko naziqathaniswako. Zivame ukutholakala ngomhlambi omkhulu. Zikhe zitholakale nemigodini. Umsilazo mfitjhani ukudlula umzimba. Zivamise ukuzunyelwa isikhumba sazo, inyama, umsipha ohlanganisa amalungu wamathambo, kanye neembabo zazo.

Ukudla Kwazo

Zimhlobo okhetha khhulu kilokho ezikudlako. Ukudla kwazo kufaka hlangana amadzinyana wezinye iimfesi kanye nama-plankton.

Ukudla Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo obufuthumeleko kanye nobupholileko.