Damselfish

© Johan Boshoff

Common family name

Damselfish

Letinye kulomndeni

Garibaldis, Gregories, Sergeant-majors, Chromis, Night-Segeants.

Ligama lato lelinye

Pomacentridae

Linani

Tingangemashumi lamatsatfu ngemasentimitha, silinganiso simasentimitha lalishumi.

Kutichaza

Umtimba wayo lomudze loncama losandingilizi. Mukhulu, unesigogo lesihwayako. Emafini alomsila ayehluka kulawo lagobene kunalawo langatsi ahlukene. Imibala leyehlukene, kusukela kumnyama namhlophe kuya kumtfubi lokhanyako, luphuti naluhlata losasibhakabhaka logcamako.

Satiso Sebantfu Bonkhe

Umndeni we Pomacentridae ufaka tinhlono letimashumi lamabili nesiphohlongo kanye nemacembu lamakhulu lamatsatfu nemashumi lamabili nakunye. Manengi kakhulu ematje. Tibhaca ematjeni noma emihumeni uma kuchamuka ingoti. Letinye tilwane tijwayele indzawo. Lendvuna yakha ‘tilulu’ ematjeni bese letinsikati titalela emacandza lapho, lokwenta kutsi ngekugucuka avundziswa nguletindvuna. Leletindvuna tigadza letilulu emalanga lasikhombisa.

Kudla Kwato

Kushiyana ngaletindzawo tato, tingadla titjalo letincane letihluma emantini noma eceleni kwemanti, titjalo netilwane letincane letindanda ngetulu kwelwandle, ematje eligugu kanye netilwane letincane letindanda ngetulu kwemanti.

Kusakata

Tivela ngatotonkhe tinhlono tekushisa/tekubandza kanye nasetindzaweni letinelwandle letishisako mhlabawonkhe.

Tilwane Letatiwako

Chocolate dip damselfish - Chromis dimidiata
Sergeant major damselfish - Abudefduf vaigiensis
Domino damselfish - Dascyllus trimaculatus