Damselfish

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Damselfish

Ezinye zakwabo

Garibaldis, Gregories, Sergeant-majors, Chromis, Night-sergeants.

Igama lesayensi

Pomacentridae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi amathathu, nokho zijayeleke ngokuba masenthimitha alitjhumi.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba obumbeke njengeqanda. Inesikhumba esakhiwe macephe aliphepha anghwarako. Umsila ethayangawo ubumbeke njenge sikotlelo begodu wakheke njengeforogo. Imibalazo ihluka ukusuka konzima nomhlophe ukuya kosarulana okukhanyako, o-orentji kanye nowandileko ohlaza sasibhakabhaka.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni we-Pomacentridae wakhiwa mikhakhawo ematjhumi amabili nobunane kanye nemihlobo emakhulu amathathu namatjhumi amabili nanye. Zitholakala ngobunengi phezu kweemilo zangemanzini. Zibhaqa hlangana nazo nofana phakathi kwamaphadlhuko nakuza ingozi. Ezinye zemihlobazo zivikela khulu isifunda sokubusa. Eziduna zakha isidleke ematjeni kuthi ezisikazi zibekelele amaqanda kizo, amaqanda lawo asuke anothiswe ngeziduna. Eziduna ngizo ezilusa isidleke amalanga bekabe likhomba.

Ukudla Kwazo

Ukudla kwazo kuhluka ngokuya ngekhaya nofana iinkhundla zazo, kesinye isikhathi zidla iimilo zangemanzini ezibizwa ngama-algae, plankton, coral kanye neenlwanyana ezihlala phasi esithomeni samanzi.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiyo yoke imihlobo yamalwandle womhlaba wezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo ejayelekileko