Chacma Baboon
Imfene ye Chacma

© Nigel Dennis

Ligama

Imfene ye Chacma noma Imfene ye Cape (Papio ursinus)

Kubukeka Kwawo

Le Mfene ye Chacma lenkhulu lenebuso lobumise kwebenja lobukhulu, nematinyo lamakhulu lacijile. Imfene leseyikhulile ikala 1.5 m kusuka enhloko kuya emsileni bese sisindvo sayo simashumi lamatsatfu nakutsatfu ngema kg, kantsi lencane kakhulu kulamasikati ikala 1.1m iphindze ibe ne mass lelishumi nesihlanu sema kg.

Kudla Kwato

Ngema Omnivorous, tidla titselo, inhlanyelo, tilwanyana, bofeceli, nasemalangeni lamanye idla inyama yaletinye tilwane netinyoni. Ngoba emabutfo ajwayele kungenela tilimo, timfene atikawujwayeli ummbila neti tselo tebalimi.

Kwentiwa

Timfene atinaso sikhatsi sekuhlanganiswa futsi tinemndlandla wekulala cishe umnyaka wonkhe. Sikhatsi lesihlala ngaphakatsi esiswini singaba likhulu nemashumi lamane emalanga, ngemuva kwaloko umntfwana lomncane uyatalwa. Imfene ye Chacma itingelwa kakhulu yingwe ne cheetah.

Kutiphatsa Kwayo

Timfene tingaba yingoti. Kuyatiwa kutsi tingatihlasela leto letinye tilwane letichamuka ngekulwa. Emabutfo lamashumi lasihlanu kuya kulamakhulu anemandla, phindze anesimo sekujwayeleka.

Lapho Titfolakala Khona

Timfene tihlala emahlatsini, emahlanzeni langakomi kakhulu langaphansi kwetintsaba nawuya ngase Drakensburg. Le Mfene ye Chacma imelelwe sihlobo sayo, imfene le mtfubi esigodzini lesise Nyakatfo. Tisakateke kakhulu eSourthern Afrika nasemaveni lakhashane.

Luhla Lolwatsatfwa

Noma titingelwa tingwe, Timfene tiyatiwa kutsi nato tiyakwati kubambana naleto tilwane letitihlaselako futsi nje tike tatfwetjulwa tihlephuta tingwe ekhatsi ngalamatinyo ato lacijile lafana newetinja. ICape Peninsula, yindzawo yato lapho tigcwele khona, letimfene ativani nebantfu ngenca yekutsi tingena etindlini tabo tidle kudla kwabo, lesimo sente kukhuluma netinsolo letite siphetfo.