Cavebass

© Johan Boshoff

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Cavebass

Ligama Layo Lelinye

yi Lampfish

Ligama Lesayensi

Dinopercidae

Linani

Ingangemashumi lasikhombisa nesihlanu ngema sentimitha.

Kutichaza

Umtimba locindzetelekile losandingilizi. Likhekheba lelincane lelifana nesigogo semfishi. Lokumise kwemsila lokufisha. Umhlatsi longaophansi lokhula wecele/ngetulu kwengca umhlatsi wangetulu. Imunyama losansundvu lonemacashata lamancane lamhlophe, lasukako kuletikhulile/letindzala.

Satiso Sebantfu Bonkhe

Umndeni we Dinopercidae ufaka tinhlobo letimbili kanye nemacembu lamabili. Titfolwa ngephansi kwematje noma ekungeneni kwemihume. Yenta imisindvo yemadramu. Iyaphitsitela. Emacandza ato agcwele elwandle lelivulekile.

Kudla Kwato

Tidla titjalo netilwane letincane kanye netilwane taselwandle letincane.

Kusakata

Tivela ngetindlela letinengi tekushisa/tekubandza kanye netindzawo letishisako letinelwandle mhlaba wonkhe.

Tilwane Letatiwako

Cavebass
Dinoperca petersi