Cavebass

© Johan Boshoff

Igama Lomndenazo Elijayelekileko

Cavebass

Elinye Igama Ebizwa Ngalo

Lampfish

Igama Lesayensi

Dinopercidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi alikhomba nahlanu.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba owakheke njengeqanda nopataleleko emahlangothini. Amacetjhana akha isikhumba sayo akheke njenge kama yokulungisa iinhluthu. Inomsila ethaya ngawo omfitjhani. Incenye yomhlathi engaphasi ikudlwana ukudlula yangehla. Ibanamabala anzinyana okuvangeke ngozotho kanye namacatjhazana amhlophe, avame ukusuka nasele ikhulileko.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni we-Dinopercidae wakhiwa mikhakhawo emibili kanye nemihlobo emibili. Etholakala ngaphasi ngaphasi nofana eminyango yamarholo ngaphasi kwamanzi. Zivame ukwenza itjhada elizwakala njemithumba. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla imihlobo ethileko yangemanzini kanye nezinye ezincani ezibizwa ngama-crustaceans.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiyo yoke imihlobo yamalwandle womhlaba wewobujamo obufthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo Ejayelekileko

Cavebass
Dinoperca petersi