Catfish
Imfishi Yelikati

© Nigel J Dennis

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Imfishi Yelikati

Ligama layo lelinye

Kute

Ligama Lesayensi

Ariidae

Linani

Ingangemashumi lamane nesihlanu ngemasentimitha

Kutiveta

Inemtimba lomudze loncama, imise kwenyoka. Mabili kuya kumatsatfu emacembu etimfishi temanti lamasha (tineboya besilevu) letigegelete umlomo. Ungatsi tinemsila lohlukanako. Tivama kuveta libala lelingatsi linsundvu- noma nsundvu losiliva. Letinye tinemigca/imilayini leshona emaceleni.

Satiso Sebantfu Bonkhe

Umndeni we Ariidae ufaka tinhlobo letilishumi nakune kanye nemacembu lalikhulu nemashumi lamabili. Atinato tigogo.lencenye yemtimba levelako yekucala inelitsambo lelilikhuni/lelicinile lelidze (linephoyizini). Umtimba lopatalele ngasesimongweni. Ngalesinye sikhatsi titfolwa kumafa. Emvakwekuvundza, lelendvuna igcina emacandza emlonyeni wayo kuze kufike sikhatsi sekuchobosela. Sinye saletilwane letimbalwa lapho letindvuna tikhokha letincane ngemlomo.

Kudla Kwato

Tidla timfishi letincane kanye netilwane letitfolwa ngetulu kwemanti letite imigogodla, kakhul tidla tilwane letincane taselwandle, tinkhala noma tilwane letite umgogodla. Tisebentisa lencenye lekhula ngasetinhloko tato natifuna kudla esihlabatsini.

Kuhambisa

Tivela kutotonkhe tinhlobo tekushisa/tekubandza nalapho kushisa khona etindzaweni letinelwandle mhlaba wonkhe. Letinye taletimfishi tivela emifuleni levulekile nasemantini lamasha.

Tilwane letatiwako

Imfishi yelikati ye Lwandle
Galeichthys sp
imfishi yelikati lenemilayini
Plotosus lineatus
imfishi yelikati lenemalayini
Plotosus lineatus