Batfish

© Jean Tresfon

Common Family Name

Batfish

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Imfishi lepatalele

Ligama Layo Lelinye

Kute

Ligama Lesayensi

Ephippidae

Linani

Lingangemasentimitha Lamashumi Lasihlanu

Kutichaza

Umtimba wayo ucishe ushone ngekulingana nendlela leyiyindze ngayo lemfishi. Icindzeteleke ngalokufanako ngasemaceleni kanye nalokucinile lokuvela ngasetibunu. Tinelibala lelisiliva lelimanyako netindzawana letinamtfubi nalokuya etulu lokusabhande lelinsundvu noma lelimnyama. Lamehlo avame kuba kulinye lalamabhandle njengendlela yekutifihla/kubhaca. Letinye tinhlobo kulomndeni tibonisa ngekuba tindze, tibenesisila, limuva lelikhombako kanye nendzawo levelako etibunu.

Satiso Sebantfu Bonkhe

Le Ephippidae inemacembu lasikhombisa lanemacembu lamashumi lamabili. Spadefish naso sifakiwe kulelicembu. Tivame kutfolwa ngemacembu emkhatsini wemanti ngetulu kwematje noma eceleni/dvute kwalapho kwephuka khona. ngalesinye sikhatsi tiphazamiseka/tifananiswa ne Angelfish. Tiyatsandza kwenta tintfo futsi tingasukela bantfu lababhukusha emkhatsini wemanti. Emacandza aletimfishi atfolwa emantini lavulekile.

Kudla Kwato

Incumbi yalamacembu aletimfishi adla titjalo letincane letihluma eceleni kwemanti noma ekhatsi kwemanti kanye netilwane letincane letite umgogodla, tibungu, tilwane letilula kakhulu, likhula lelwandle, ema zoantharian kanye nema gorgonian. Tidla titjalo nenyama.

Kuhambisa

Tivela kulolonkhe lohlobo lwekushisa noma kubandza nase lwandle lolusetindzaweni letishisako emhlabeni wonkhe jikelele.

Timfishi Letatiwako

Longfin batfish - Platax teira
Spadefish - Tripterodon orbis
Shaded batfish - Platax pinnatus