Batfish

© Jean Tresfon

Igama Lomndenazo Elijayelekileko

Batfish

Elinye Igama Ebizwa Ngalo

Alikho

Igama Lesayensi

Ephippidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi amahlanu.

Ikambiso Yokufaniswa

Inomzimba odege pheze ngokulingana nobude bayo. Amahlangothayo aminyezeleleke ngaphakthi kuthi iincenye zamalungu ethaya ngawo wangemhlana kanye newangaphasi abenesakhiwo esinguzincantathu. Zinombala orhanyazelako kanye neencenye ezinombala osarulana kanye namabala azotho nofana anzima avundlako.
Amehlwazo womabili kanengi avamise ukuba hlangana nomunye wamabala ozotho avundlako nekuyindlela yokuzifihla nofana yokukhambisa nendawo ekiyo. Ezinye zemikhakha ephasi komndeni wazo zaziwa ngokuba namalungu wangemhlana ezithaya ngawo amade kanye nanqophileko.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Ephippidae wakhiwa mikhakha etholakala phasi komndeni lo elikhomba kanye nemihlobo ematjhumi amabili. Imihlobo yeemfesi ezibizwa nge-Spadefish zifakwa hlangana nalezo zomndeni lo. Zivamise ukutholakala ngaphasi kwamanzi ngomhlambi hlangana neemilo zangemanzini nofana eduze nombundu okhandela amanzi.
Kesinye isikhathi zivamise ukuhlangahlanganiswa nezibizwa nge-Angelfish. Mhlobo onetjhada tle begodu inokukhukhuthela abatjuzi ekabeni yamanzi. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi kwamazni womhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Imihlobazo eminengi iphila ngokudla iimilo ezibizwa ngama-algae kanye neenlwanyana ezincani zomhlobo onganamgogodlha, imizoka, iimilo zangemanzini, ama-zoantharians kanye nama-gorgonians. Zimhlobo odla pheze koke ngokungakhethi.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba anobujamo obupholileko kanye nalapho kufuthumeleko.

Imihlobozo Ejayelekileko

Longfin batfish - Platax teira
Spadefish - Tripterodon orbis
Shaded batfish - Platax pinnatus