Angelfish

© Johan Boshoff

Ligama Lelatiwako Lemndeni

Angelfish

Ligama Layo Lelinye

Kute

Ligama le Sayensi

Pomacanthidae

Linani

Kuya kumasentimitha lamashumi lasitfupha, silinganiso lesimasentimitha lamashumi lamabili nesihlanu

Kubonakalisa/Kuveta

Imitimba lepatalele ngasemaceleni. Umlomo lomncane, incenye lenkhulu lengatsi ingetiwe kumfishi phindze nesisila lesisandingilizi njengenyanga. Imibala ihluka kusiliva na mphunga kuya kumibala yemushi wenkosazana.

Satiso Sebantfu Bonkhe

Umndeni we Pomacanthidae ufaka licembu lelisikhombisa kanye nemacembu langaba mashumi lasiphohlongo nesitfupha. Imfishi lenkhulu yaletimfishi ingaba nesibindzi. Iyaphitsitela ekuhambeni kwelilanga. Lamanye ahlala awodvwa abe lamanye ahamba ngamabili noma licembu laletinsikati lelihlala endzaweni yinye. Lamanye ahlobisa letinye timfishi esigabeni lesiphansi/lencane. Kujika kwemibala lokusimangaliso kusuka kulencane kuya kulendzala. Elwandle lelivulekile/emanti kunemacandza etilwane letihlala emantini.

Letikudlako

Tidla kusuka etilwaneni letincane letise zoo kanye netitjalo letincane letihluma ekhatsi noma eceleni kwemanti kuya etilwaneni letiyaluka ngetulu kwemanti letite imigogodla, silwane semanti lesinemtimba lolula, titjalo letincane letisemantini noma eceleni kwemanti kanye netilwane letincane letihlobene nema jellyfish.

Kuhambisa/Kusakata

Tivela ngalolonkhe lizinga lekushisa/kubandza nase lwandle lolusendzaweni leshisako mhlabawonkhe.

Emacembu Ato Latiwako

Inkhosi Ye Angelfish - Incenye Yemndeni
Semi-circle Angelfish - Pomacanthus Semicirculatus
Emakhosi E Angelfish - Ipomacanthus Lebalulekile