Angelfish

© Johan Boshoff

Igama Lomndenazo Elijayelekileko

Angelfish

Elinye Igama Ebizwa Ngalo

Alikho

Igama Lesayensi

Pomacanthidae

Ubukhulu Bayo

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi asithandathu, nokho ubukhulu obujayelekileko bumasenthimitha amatjhumi amabili nahlanu.

Ikambiso Yokufaniswa

Inomzimba osisakhiwo esipatalele emahlangothini. Umlomo mncani, inelongu lesifubeni elisebenzisela ukuthaya erondo kanye nomsila obumbeke njenge nyezi. Imibalazo ihluka ukusuka korhanyazela sasiliva kanye nombala omlotha ukuyela emibaleni yezungu lekosi ekhanyako.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Pomacanthidae wakhiwa mihlobo elikhomba kanye neminye engaba matjhumi abunane nesithandathu. Iimfesi ezikulu zomhobo lo zivame ukuba nesibindi namandla. Ziba majadu khulu emini. Ezinye ziphila ngayinye kuthi ezinye zibe ngambili nofana zibe nendawo yangeqadi evamise ukulawulwa ngeduna eyodwa.
Ezinye zazo zidlala indima yokuhlwengisa ezinye iimfesi esigabeni sokuba ngezisakhulako. Imibalazo itjhuguluka ukusuka esigabeni sezincani ukuya kesobudala. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ukudla kwazo kufaka hlangana ama-zooplankton kanye neemilo zangemanzini ama-algae ukuya kuma-nalezo ezitholakala phasi esithomeni samanzi.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo Ejayelekileko

Regal angelfish - Pygoplites diacanthus
Semi-circle angelfish - Pomacanthus semicirculatus
Emperor angelfish - Pomacanthus imperato