Letšatši la Poelano

Ka 16 Desemere 1995, la mathomo, Afrika Borwa e ile ya keteka Letšatši la Poelano moo bobedi bja Seburu le ditšo tša tokologo ya ntwa di ile tša amogela bjalo go ba karolo ya setšhaba sa temokrasi le setšhaba sa go lekana. Letšatši la, 16 Desemere, le bohlokwa ka lebaka la ditiragalo tše pedi tše di hlagilego mo mo nakong ye fetilego ya Afrika Borwa Ka 1838, Voortrekkers ba be ba dira ditokišetšo tša bona go lwantšha zulus mo Ntweng ya Madi a Noka. 

©Eric Miller

Ka 16 Desemere ba dirile keno pele ga Modimo, gore ge ba ka fenya zulus, ba tla aga kereke, gomme bana ba bona ba tla hlompha letšatši le bjalo ka letšatši la ditebogo. Mo mengwageng ya kgethologanyo, 16 Desemere e be e tsebjwa bjalo ka letšatši la go ikhutša la setšhaba, le tsebega bjalp ka Letšatši la Keno. Desemere 16th e be e le letšatši la go hlama ga Umkhonto we Sizwe (MK) ka ngwaga wa 1961.

Go fihlela letšatši le, African National Congress (ANC), e be e diriša mekgwa ya go lwantšha toka kgahlanong le kgethologanyo. Eupša, ka morago ga polao ya dikgaruru tša Sharpeville ka 21 Matšhe 1960, moo batho ba khutšo ba ilego ba thunywa, ka mokgwa wa kgethellogo, go be go thwe ntwa ya khutšo e le noši e ka se tliše phetogo ya melao ya kgethologanyo.

Hlama Umkhonto we Sizwe o be o hlamilwe bjalo ke karolo ya sešole sa ANC. Mošomo wo mogolo wa MK e be e le go dira melao ya boraditaba yeo e tla lebišago go ntwa kgahlanong le kgethologanyo. Eupša ditaba mokgatlo le go swara ga baetapele ka 1963 go ile gwa swabiša MK ka maikemišetšo a bona. Le ge go le bjalo, go tloga mola e thomilego, 16 Desemere e be e le letšatši la go keteka MK.

©Eric Miller
16 Desemere e sa le letšatši la maikhutšo la bosetšhaba mo Afrika Borwa, eupša bjale le emela poelano le kopano ya setšhaba, moo e lego gore dithutwana le dingongorego tša nako ye e fetilego di ka tlišago kholofelo ye mpsha ya naga le badudi ba yona. Maafrika Borwa ka moka ba a kgopelwa, kudukudu mo letšatši le, go tsološa boikgafo bja bona bja go tšwetša pele ditlhologelo tša seriti sa batho le tekatekano.Translated by Lebogang Sewela