Ukuhlatjwa Nomthetho

© Eva Kroecher

Ngaphambi kokobana uthome ukufuya imiqasa ngehloso yokuyithengisa (kungasi nawuyifuyela ukuyidla kwaphela) kubalulekile bona uthole bona uzoyithengisa kuphi. Akekho ama-co operative’s eSewula Africa engakwenzala lokhu, ngaphandle kwalokha umlimi onegontraga ekulu nekampani ekulu efana ne-Coniglio.
Buyabalwa ubuhlabelo obutlolisiweko eSewula Africa begodu wathoma wafuya ngehloso yokuthengisa inyama, kufanele bona usebenzise ubuhlabelo ukuqiniseka bona uhlaba ngendlela nokobana bayarhona ukukuthola – namtjhana ukwenzela bona bazi bona umkhiqizo uvela kuphi. Ubuhlabelo obunengi benkukhu bungasetjenziselwa ukuhlaba imiqasa, kodwana qiniseka unendawo ezokwenzela lokhu ngaphambi kokobana uthome ukufuya imiqasakho.
Abalimi bavunyelwe bona bangahlaba, lokha nabahlabela ukudla inyama leyo ekhaya, kodwana tjheja imithetho yendawo yekhenu bonyana uyakuvumela nangombana iSewula Africa inemithetho eqinileko ehlobana nokuhlatjwa kwefuyo. Isifunda esinye, nesinye kanye nendawo ezihlukahlukeneko zinemithetho yawo, njeke kubalulekile ukuqiniseka bona uyayazi iinfunakalo zendawo yakho.
Ihlangano ye-NSPCA kanye neye-SABS zisatlama imithetho ebizwa - Best Farming Practice rules emayelana nemiqasa ukuqiniseka ihlalakuhle yayo yoke iiqasa yemaplasini efuywako. Bamba imiqasa ekhethelwe bona iyokuhlatjwa kuhle nangehlonipho. Isilwane esithukiweko lokha nasihlatjwako siqinisa imisipha yaso begodu lokhu kwenza bona inyama yaso iqine.

Ungahlaba Njani

Nanyana indlela ehle kukusebenzisa umtjhini wokubulala abantu wegezi-electric humane killer, ngombana leyo eyenzelwe imiqasa ayikakgabi ukuba khona lapha eSewula Africa, begodu esikhathini esinengi idura khulu begodu yenza umberego omncani. Indlela etlhadlhulwa lapha idlumbana bona umuntu ozabe ahlaba umqasa loyo usebenzisa isandla sokudla, nokobana isikhumba sizokubekelwa ukutjhukiwa. Indlela engehla le iqiniseka bona ihloko izokususwa emzimbeni bese isuswa iskhumba iyodwa ukwenzela bona idliwe nanyana ilahlwe njengenredlo.

Beka umqasa phezu kwetafula ihloko yabo iqale isandla sakho sesinqele uqiniseke bona iplada begodu ayisikinyeki. Beka isandla sakho sesinqele ebusweni bomqasa nemehlweni wawo, phutjha isthupha sakho, nokhombabantu hlangana nendlebe ukuzihlukanisa bese uyazisusa. Sebenzisa isimbi efitjhani ebuthundu ngesandla sakho sokudla, wubethe khulu ngemva kwendlebe, kungasisentanyeni. Ngendlela le, ubuqopho bawo obuncani buzokulimala bese ufa khonokho.
Ngemva kokuwubetha, umqasa uzokurarhararha khulu ukukhombisa bona uyafa. Ukujamelana nalokhu lahla msinyana isimbi leyo uwubambe ngedini uqinise, ngesandla sakho sokudla uphakamise amahlalo wawo etafuleni. Khonokho faka isandla sakho sesinqele entanyeni yomqasa. Njengombana sele uwubambile nje umzimba lengisela ihloko wayo eskotleleni uthontisele igazi elizabe liphuma empumulweni zawo. Yelela bona ukusi ngesikhathin soke uthi lapha ubetha umqasa lo uphume iingazi ngempumulo, njeke kufanele uwusike intambo ukukhipha umzimba loyo iingazi.

Translated by Busisiwe Skhosana