Requiem Sharks

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Requiem sharks

Ezinye zakwabo emndenini

Black-tip, Blue shark,Tiger shark, Oceanic white-tip,White-tip reef shark and Bull shark

Igama lesayensi

Carcharhinidae

Ubungako

Ingakhula beyibe mamitha amahlanu.

Ikambiso Yokufanisa

I-Tiger Shark (Galeocerdo cuvier): incenye ephezulu yomzimbayo inombala omlotha kanye nomzimba obokala ufana khulu ne-tiger ngemidayo. Ubude bayo bungaba mamitha amahlanu, ubuncani bazo ziba mamitha amathathu.
I-Black-tip shark (Carcharhinus limbatus): unepumulo ede encophileko kanye nezitho ezizimpumudlwa ephefumula ngazo zide. Ilungu layo ethaya ngalo langemhlana linencenye enzima, kanye namalungu ethaya ngawo wesifubeni, wangaphasi kanye newemsileni. Ubude bayo bungaba ma-2,8m, ubuncani bazo buba yi-1,5m.
I-Blue shark (Prionace glauca): inomzimba omude, kuthi ukuyela esiphethweni sawo urhunyele. Inamalungu amade ezithaya ngawo wesifubeni. Incenye ephezulu yomzimba inombala omnyama okuhlaza sasibhakabhaka. Incenye yesiphetho samalungu ethaya ngawo wangaphasi kanye newesifubeni inzima. Ubude bazo bungaba ma-4,5m ubuncani bazo ziba-1,5m.
I-Bull shark (Carcharhinus leucas): ibuye ibizwe nangokuthi yi-Zambezi shark. Inomzimba ocinleko, kanye nepumulo erondo begodu ifitjhani. Ilungu elisemhlana ethaya ngalo lide begodu libanzi. Umzimbayo encenyeni ephezulu unombala ozotho ovangene nomlotha. Ikghona nokuhlala emanzini ahlwengekileko.
I-Oceanic white-tip shark (Carcharhinus longimanus): Inelungu lomzimba elide elakheke njengephiko kanye nelunga langemhlana ethaya ngalo. Ilungu lokuthoma ethaya ngalo langemhlana, lesifubeni kanye nencenye yomsilayo inombala omhlophe. Inombala ozotho oqarheke ngonzima ngemhlana.
I-White-tip reef shark (Triaenodon obesus): Imatsikana, inomzimba omfitjhani, kanye nepumulo ebukhali. Inombala ozotho ovangene nomlotha encenyeni ephezulu yomzimba. Inamacatjhaza ahlukeneko amlotha. Incenye ephambili yelungu elisemhlana ethaya ngalo kanye nencenye ephezulu yomsila zimhlophe.

Ilwazi Elivamileko

Umndenazo wakhiwe mikhakhawo elitjhumi nambili kanye nemihlobazo ematjhumi amahlanu. Amazinywayo akheke njengomukhwa onependa ebukhali. Ama-sharks la anezitho ezihlanu iimfesi eziphefumula ngazo. Zinesivalo nofana iinkopha zesithathu zokuvikela ilihlo. Inobudisi obungabalelwa ema-900kg. yaziwa ngokusahlela abantu. Zimhlobo wamadzinyana avela sele aphila begodu ahlume ngokwaneleko, ngokuthi iqoqoselele ngendeni. Ezisikazi zihlangana neduda qobe emnyakeni emithathu. Ziba namadzinyana angaba litjhumi ukuya kalikhulu nokho lokho kuya ngomhlobazo.

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla ezinye iimfesi, iinyoni, ama-shark amancani, ama-squid, turtles, seals kanye nama-dolphins.

Zisabalele ngokubanzi kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo ejayelekileko

Tiger shark (Galeocerdo cuvier)
Black-tip shark (Carcharhinus limbatus)
Blue shark (Prionace glauca)
Bull shark (Carcharhinus leucas)
Oceanic white-tip shark (Carcharhinus longimanus)
White-tip reef shark (Triaenodon obesus)