Imizi Yekhaya yamaNtwana

Imizi ye-Kwarrielaagte

©Dr Peter Magubane

Imizi ye-Kwarrielaagte itjengisa kobana umphakathi wamaNtwana ubambene. Imizi yekhaya isibonelo somphakathi omkhulu obumbeneko, begodu ujamele iphasi elizijameleko emphakathini onabileko.

Isango lejaridi lemizi ebahlala kiyo babanengi - (kgoro) emizini yekhaya idlula ephasijini lomphakathi begodu lirholela ebungenweni bemizi emibil nanyana emithathu ehlukeneko. Abafazi bamaNtwana bavunyelwe ukuba bomma bemizi ngemva kokubelethwa kwezibulo labo.

Lokha indoda inganamfazi munye (abantwana bavamise ukuthatha isithembu) uthole ejaridini linye kunemizi emibili nanyana emithathu eyakhaleneko. Abafazi bamaNtwana barhabisa amaboda wangaphandle wezindlu zabo ngaphakathi nangaphandle.

Ngombana izindlu zipharwa bezirhatjiswe bomma bakhona, amaboda akhiwe ngobulongwe, ngedaka nangamatje. Arhatjiswa nabaqeda ukuvuna, ekuthomeni kwesikhathi sesomiso nangesikhathi esiphakathi sokuvuna nesokutjala imikhiqizo yonyaka olandelako.

Ukugwala amaboda wendlu, msebenzi wokuthoma othathwa ngumakoti omutjha, kodwana akutjho bona kufanele awenze yedwa, ngebanga lokobana abanye abafazi abazinhlobo bagcina sele bamrhelebha. Kuhlanganiswa ihlabathi yombala obomvu, omhlophe,nonzima, isetjenziselwe ukurhabisa amaboda begodu kukholelwa kobana umgwalo loyo uvikela indlu ebaloyini. Ngemva kokobana iinhlabathezi zihlanganiswe, abefazi bapenda amaboda ngazo, ngokuzebenzisa, imiwabo, nanyana iingodo.

Ngokungafani namaNdebele asebenzisa imibala erasako amagwalo wamaNtwana ahlukene, akasimanengi, akasimibalabala, anephetheni e-goemetric nanyana - criss-cross. Lokha ukugwalokhu kwenzelwe kobana indlu ibe yihle, kukholelwa kobana imihlobo yehlabathi ebayisebenzisako, ivangwe nenhlanhla, ezivikela nanyana ezipholisako.

Umbala ofanako obomvu, omhlophe, nonzima nanyana ohlaza kwesibhakabhaka uvela kiwo woke amagwalabo, kulisiko lamaNtwana, begodu ihlotjaniswa njengemibala ekhambisanako begodu isetjenziswa eminyanyeni nangemihla namalanga.

Nanyana kunjalo imibala le, uyithola evunulweni yabefazi bamaNtwana, emincanyeni yabo, erhabini labo ngemva nangaphambili, ethuthumbeni elembathwa bafazi ehloko ngeqadi. Ukuragela phambili, ihlabathi yalo isetjenziswa ekugwaleni imizi yamaNtwana, ngebanga lokobana bayibona iletha imikariso mraro, ngokwekolo okutjho bona iyabavikela kobana bangabanjwa litjhudu elimbi.

Translated by Busisiwe Prudance Skhosana