uNelson Mandela no Graca Machel

©Dr Peter Magubane
uNelson Mandela no Graca Machel.
uNelson Mandela wayene minyaka eyi 76, wawa eluthandweni engalindelanga. Wadibana no Graca Machel ngo 1990, inyanga ezintlanu emveni koku phuma kwakhe entolongweni ehambele eMozambique. Emveni kokuba umyeni ka Graca Machel, uSamora Machel esweleke ngo 1986, umandela wambhalela incwadi: Sizakuzilela goraha, ndoda enesibindi, indoda ethobekileyo, masikholwe okokuba ukufa kwakhe kuzakuqinisa, kuzise ne nkululeko… imfazwe yethuithandiwe kwaye sizakoyisa sonke.
Emveni kokuqhawula umtshato, no Winnie Mandela, uNelson Mandela waqala ukufuna uGraca Machel. Babenexhala amazwe abo awuzukuvuma ukuvana kwab o besuka kumazwe ahlukileyo. Kodwa ke batshato ngosuku lokuzalwa kuka Mandela le minyaka eyi 80, ngo 1998.Kumfanekiso ngu Madiba, no Machel emveni komtshato wabo wesintu sesi Xhosa.

“Kwelam ilizwe siqala ngokuya entilogweni, zesiphume sesiba ngo mongameli” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - The Charm of Mandela

uNelson Mandela ubuyela kwikhaya lakhe eSoweto, emveni kokuphuma entolongweni ngo 1990. uNelson Mandela, ukhule kwa no 8115, kwisi talato iVilakazi, yona leyo yajikwa yenziwa iziko le mbali....more

Mandela 100 - The Fight for Freedom

uMandela wayethandwa ngabalandeli bakhe, njenge mbonakaliso yenkululeko kumntu wonke. Uye abonakale njenge siThixo esithile eMzantsi Afrika, kwaye ebonwa njengo momelezi onikeza ithemba...more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

uMandela ufumana iwonga le Honorary Doctorate kwi Yunivesithi yase Witwatersrand eRhawutini...more

Mandela 100 - Timeless Madiba

uMandela ubulisa abalandeli bakhe ngaphandle kwe ndawo yokuthandaza yamaJuda ePitoli....more