Lilac Breasted Roller
Langazana

© Roger de la Harpe
Lilac Breasted Roller.

Inkangeleko

Ubukhulu be Langazana bulinganiselwa ku 14.5 inches. Linentloko enkulu eluhlaza wengca, nentamo emfutshane,namanqina abukuhlazarha-buthyeli mafutshane. Umlomo womelele, nencakam egobileyo kwaye umnyama. Umsila utswebhile uphakathi ngobude. Umqolo umdaka ngebala. Amagxe wephiko, nalapha phantsi kwephiko li pepuli. Lize apha ngaphantsi libe buku luhlaza wengca nowesibhaka-bhaka. Intsiba zangaphezulu zomsila zitsalekile zinde kwaye zimnyamarha. Isilevu simhlotshana, size siye siba pinki esifubeni. Amehlo amdaka ngombala. Linamaphiko omeleleyo kwaye linokundanda okunamandla.

Isidlo

Ilangazana litya iintethe,ooqongqothwane, maxa wambi litya nama cikilishi nononkala. Amaxhoba ziwaxhwila emhlabeni.

Ukuzala

Akha iingqweji ezingaqunkunjelwanga kwimingxunya ezenzekeleyo yemithi okanye ezidulini. Maxa wambi zithatha imingxunya eshiywe ngo Xomoyi okanye zizi Nqolamthi. Zizalela amaqanda amhlophe ama 2-4 athi afukanywe yimazi nenkunzi isithuba sentsuku ezingama 22-24. Amantshontsho athi akubanentsuku ezili 19 ezelwe abe sele enentsiba ezingwevu bukumdaka ngebala umzimba wonke.

Ukuziphatha

Ilangazana liloba amaqabane ngokubhabha ngendlela enomdla, ngokuthi libhabhe ngesantya esiphezulu lize lehle ngesaquphe ngokunga liyaziqengqa, esi senzo silandelwa nayintsholo yesikhalo esitsholo phezulu. Ilangazana zibaneqabane elinye ngexesha kwayezinobango olukhulu ngendawo. Ilangazana lithi ngcu emthini ofileyo,lilaqaza ixhoba. Omnye umkhwa eliwuthandayo kukuxhwila amaxhoba abaleka kwimililo yamadlelo. Ibhabha ngokukhawleza nangocoselelo. Zizalela ngethuba zibhabha. Zihlala zisisibini okanye amaqela amancinci, kodwa asoloko ebonwa ehamba odwa. Isikhalo salo siyakhwaza, sithi ‘zaaak’. Akhe afuduke, kodwa kwezinye iingingqi ahlala ndaweninye. Xa zihlasela ixhoba, zehla phezulu kumthi ebezithe ngcu kuwo zize zilityele phantsi ixhoba elo okanye ziphindele kulo ndawo bezithe ngcu kuyo. Apho zifika zilidlakaze phambu kokuba ziliginye liphelele. Ziyazigxotha ezinye iintaka kwimingxunya yazo yeengqweji, nkqu naxasele zingasazaleli.

Intlalo

Kwimihlaba enengca, indawo eziphangaleleyo ezinemithi kunye neengingqi apho imithi ye phalm ikhula nganye-nganye.

Where they are found

Le ntaka ixhaphake ubukhulu becala kwindawo ezise empuma nase mazantsi e Afrika ukuqala kumanxweme olwandle olubomvu ase Topiya nase mntla-ntsona we Somalia ukuya kumanxweme e Angola nase mantla o Mzantsi Afrika. Ilangazana lihlala kwindawo ezineminga kunye nemithi eqeleleneyo. Kwindawo ezinemihlaba emqengqelezei, ezikufuphi nemilambo nemihlaba ekutyalwe kuzo, kodwa azisondeli kwindawo ezihlala abantu.

Igama lesi Latin

Coracias caudata.