Lilac Breasted Roller

© Roger de la Harpe
Lilac Breasted Roller.

Ponalo

Palogare ya bogolo bja Rolara ya dikgara tše perese ye sese ke ye14.5 ya diniche. Hlogo ye botala bjo hlatšwitšwego ke ye koto, molala ke o kopana, Maoto a go ema a botala le serolane a kopana le a go sepela ke a ma nnyane. Molomo o tiilego, wa go kukega le ntlha ya go sekamela magareng. Mosela wa go ba mosesane ke wo moripana ka botelele. Morago le magetla di botsothwa. Legetla la lepheko, karolo ya kantle ya lepheko la go bulwa le karolo ya godimo ga serope di botala bja go nyaka go ba perese ka moka. Medu ya mapheko le mafofa a go khupetša fase ke a botala bja bo sese le mafofa bo kantle bja mosela a matelele ka boso. Seledu ke se tšhewunyana, le go fifalanyana go ya go boperese bjo bo sese bja dikgara. Dikarolo tša ka fase ke tša botala le botala bja leratadima. Molomo wo mokoto le mahlo ke tše tsothwa. E na le maatla a magolo maphekong gomme e fofela godimo.

Dijo

Rolara ya dikgara tše perese e ja mohutatšie, dikgogolaboloko le mekgaritswane, molaba le diphelameetsenglenageng tše nnyane. Di ja ditšwasehlabelo go tšwa fase.

Pelegišo

Di dira dihlaga tša go sa be le mealo ka gare ga mašoba a mehlare goba ka meleteng ya mohlwa. Ka nako ye nngwe di tšea sehlaga tša mašoba tša woodpeaker goba sa kingfisher. Di beela 2-4 ya mae, ago elamiwa ke ka bong ka bobedi matšatši a 22-24. Ka matšatši a 19 ditšuane di ba le mafofa a go felela a bosehla bja botsothwa.

Boitshwaro

Dirolara di hwetša maina a tšona go tšwa go bona bolekane bja tšona ba go kgahliša ge di fofa, go fofela fase ka lebelo go tšwa godimo kudu ka go dikologa goba e ka e homodiša ngwana, e felegeditšwe ke selelo sa godimo kudu. Ka moka dirolara di rata go nna ka bolekane bja bobedi le go rata go buša selete sa tšona. Rolara ya dikgara tše perese e dula mo mohlareng o hwilego, go lekola lefelo leo go ba dijo. Ntlha ye nngwe ya mohuta wa yona wa boitshwaro ke gore gape hlasela diphoofolo tša go tšhaba mollo. E fofa ka potlako, e raleke ka go fetoga fetoga moyeng nakong ya sehla sa pelego. Di belegiša moyeng. Di phela ka bobedi goba dihlopha tše nnyane, eupša gantšhi di bonwa ka bonoši. Pitso ya tšona ke ya lešata le legolo le bogale la gore squawk, zaaak,''. Ka seripa ke diphoofolo tša go huduga, eupša ka mafelong a mangwe di nna felo go le tee. Go fepa di fofela ka potlako fase a go tšwa godimo moo e bego e dutše ya kotama pele ga motšwasehlabelo wa yona ya e swara gomme ya e jela fase goba ya homela kwa godimo fao e bego e dutše ya e bethantšha pele e e metša kamoka. Di buša dilete, gape le go šireletša tše nnyane; ke ka moo botee ka mehla di dula go bapa le ditsela. Di kitimiša diphidi tše di ntšhi hauswi le melete ya dihlaga ya tšona, ka morago ga go tswadiša.

Mafelo a bobulo

Moo go bego bjang, mafelong a dihlare a go bulega le dileteng tšeo mehlare ya palm e golang ka bo tee.

Moo di hwetšwago gona

Mehuta ye e hwetšwago go okeletša goba go fokotša ka Bohlabela le Borwa bja Aforika go tšwa lewatleng tle khubedu ka mabopong a Ethiopia le bokone bophirima bja Somalia go ya Angola le Lebowa la Aforika Borwa. Dirolara tša dikgara tše perese di dula Acacia ka nageng ye khupeditšwego ke mehlare, ka dinageng tša polokego tšo go bulega, dileteng tša ka dinokeng le nageng ya go lemiwa, eupša ga di ikamantšhe le batho bodulo bja batho.

Leina la Selatin

Coracias caudata.