Lilac Breasted Roller

© Roger de la Harpe
Lilac Breasted Roller.

Ligama

Lilac Breasted Roller [Coracias caudate]

Kutiveta kwato

Silinganiso selinani le Lilac Breasted Roller ngu 14.5 ngema cm. lenhloko leluhlata yinkhulu, lentsamo yimfisha, lemilente yayo imtfubi losaluhlata mifisha bese tintwane tincane. Lomlomo ucinile, ucijile futsi uhhukekile ngasegcineni. Lesisila sidze futsi sisemkhatsini ngebudze. Limuva kanye netindzawo letinye tinsundvu. Lihlombe leluphiko, lingaphandle lebulembu leliphiko lelindizako kanye netindzawo letingentasi tonkhe tiviolet. Ngasemaceleni letindzawo tivalwe libala lelihhwabile leliluhlata losa sibhakabhaka bese lingekhatsi lesisila setimphiko tentiwa tabatindze futsi timnyamana. Lesilevu simhloshana, sihhwabele ku lilac ngasemabeleni. Tindzawo tangaphansi tiluhlata losasibhakabhaka. Lomlomo umnyama bese emehlo ansundvu. Inetimphiko letinkhulu leticinile nayindiza.

Kudla kwato

Le Lilac Breasted Roller idla tintsetse, emabhungane, sikhatsi lesiningi lunwabu, tinkhala, kanye netilwane letincane. Tiftola tilwanyana emhlabeni.

Kwakhiwa

Tenta tilulu letite emalayini etihlahleni temvelo letinemigodzi noma etidvulini. Ngalesinye sikhatsi titsatsa tigodvo letindzawonye noma imigodzi yetilulu tema kingfisher. Titalela emacandza lamabili kuya kulamane, lakafukamelwa yimilili yomibili emalanga lamashumi lamabili nakubili kuya kumashumi lamabili nakune. Emalanganeni lalishumi nemfica emantjwele asuke sekanetinsiba letiphelele letimphunga losansundvu.

Kutiphatsa kwato

Ema Rollers atfola emagama awo kusukela ekundizeni kwawo, kudayiva lokuphangisako, lokuphansi lokutsatfwa ekugicikeni noma ekuphangiseni , kuphekeletelwa ngumsindvo wato wekukhala. Onkhe emarollers avela atsandza sitsembu futsi atsandza nendzawo kakhulu. Le Lilac Breasted Roller iphumulela etihlahleni lesetifile, ibuke indzawo igadze tinyamatane. Yinye indlela yayo yekutiphatsa kutsi itingela tilwane letindiza kusuka emahlatsini lashako. Yinyoni lendiza ngatsi yincane, itentela lekufunako endzaweni ngesikhatsi sekuhlangana kwato. Tivama kuhlanganela ‘eluphikweni’. Tihlala ngatimbili noma ngemacembu lamancane, kepha abonwa awodvwa. Kukhala kwato kunemsindvo lohlabako njengewe squawj, ‘zaaak’. Tiyaye tihambe tiyekulenye indzawo, kepha etindzaweni letinye tiyahlala. Uma tidla titsanyela phansi kusuka endzaweni leseceleni kwenyamatane yato tiyidle emhabatsini noma tibuyele endzaweni lapho tiyinonga khona kungukhani tiyimita yonkhe. Titsandza indzawo, phindze tilwele tindzawo letincane tekudlela; lelapho ngayinye ivama kubangasemigwaceni. Tihamba netilwane letinengi ngaseceleni kwetilulu, noma emva kwekuhlangana.

Indzawo yato

Tindzawo letinetjani, tiganga letivulekile kanye netigodzi letinetihlahla letikhula ngasinye.

Lapho tiftfolwa khona

Letilwane tinengi nima tincane ngekuhamba kwesikhatsi ngase mphumalanga kanye neningizimu ye Afrika kusuka elugwini lwe Red Sea yase Ethiopia kanye nasenyakatfo ye Somalia kuya elugwini lwe Angola kanye nasenyakatfo yeNingizimu Afrika. Lilac Breasted Rollers itsandza emave lanetihlahla letivulekile, tindzawo letinemahlatsi lanetindzawo tekugcina tilwane, tindzawo letinemanti kanye netindzawo letilinyiwe kepha atitsandzi kuhlangana nebantfu.