Lilac Breasted Roller
Bvebve

© Roger de la Harpe
Lilac Breasted Roller.

Zwiḽiwa

Tshi ḽa nzie, zwikhokhonono, tswina na maḓambatshekwa. Tshi ḽa nga maanḓa zwi re shangoni.

Vhuḓifari

Hezwi ndi zwiṋoṋi zwo no lwela zwine zwa ṱoḓa. zwi fhufha nga luvhilo musi zwi tshi ṱoḓa zwa tsadzi. Zwa fhufhela fhasi nga muungo wazwo. Zwi a dzula na nṱha ha miri zwa soko lavhelesa uri zwi ḓo ḽa nii. Muungo wa hone uri “zaaak” zwi ya tshimbilesa zwi tshi tshentsha fhethu vhupo. Zwi ya funa u vhusa hune zwa dzula hone zwa sunda na zwiǹwe uri zwi sa sendeli he zwa kudzela hone.

Mbonelo yatsho

Musi ro kala vhuhukwane ha Bvebve, vhuya swikisa 14.5inches. tshi na ṱhoho khulu ndala, mukulo ndi mupfufhi, milenzhe ndi midala ya dovha ya vha na muvhala wa ṱaḓa. ndi tshiṋoṋi tshipfufhi tsha milenzhe miṱuku. Mutshila wo sekena au ngo to lapfesa. muṱana watsho ndi musumbusumbu. Kha haḓa ḽa phapha na memeni dza maphapha hatsho muvhala ndi violet. Tshina mavhalamavhala o fhambananaho o tshi nakisaho.

U wanala hao

Zwi wanalesa fhethu hu re na hatsi hunzhi na hune ha vha na miri minzhi ya mipaini. Zwa dovha zwa wanelesa Angola, Ethiopia na fhano Afrika Tshipembe.