Vha Ntwana

© Dr Peter Magubane
Naho vha tshi wela kha vha Sotho vha vhubvaduvha, hu tendiwa uri vha Ntwana vha bva kha vha Tswana (western Sotho) vhubvo. U nga kona u vha tevhela u swika kha vha Kwarrielaagte nga1903, vha Ntwana vho vha vha tshi dzula vha tshi khou bva kha vhupo vha tshi khou ya kha vhunwe, vha tshi khou tangana na zwinwe zwigwada. Ndi nga musi khosi ya MaNdebele Mzilikazi atshi dzhenela zwigwada zwa he ha vha hu Transvaal nga centuary ya vhu 19 he vha Ntwana, vha tshi khou toda u tsireledziwa, vha thoma u tutuwedziwa nga vha Sotho, nga maanda vha Pedi.